top of page

                 T.C.
   İXXXXXXXX İDARE
      MAHKEMESİ

ESAS NO:XXXXXXXXXX

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI)    :
XXXXXXXXXXXX
VEKİLİ    : AV. TÜRKER FATİH ÇİÇEK
     -UETS[15732-37388-67239]

KARŞI TARAF (DAVALI)    : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ    : AV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

İSTEMİN ÖZETİ    : Davacının, rahatsızlığının tedavisinde kullanılan "opdivo"(nivolumab) ticari isimli ilacın kesintisiz bir şekilde ödemesinin karşılanması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 28.06.2021 tarih ve XXXXXXXXXXXX sayılı işlemin iptali ile toplamda ödenen 31.152,52-TL ilaç bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru tarihi olan 24.06.2021 tarihinde itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61/2 maddesi uyarınca karar vermeye yetkili İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Davalı idareden;
-Dava konusu işlemin idari gerekçelerinin ve yasal dayanaklarının sorulmasına,
-Davaya dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı işlem dosyasının okunaklı ve onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,
Dava konusu işlemin uygulanması halinde, davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava konusu işlemin uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve  27. maddeleri uyarınca, 16/08/2021 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


    BAŞKAN                                                              Üye                                                                    Üye                          

  XXXXXXXXXXXXXX                                ERAXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXX
      XXXXXXXX                                                      XXXXXXXXX                                                            XXXXXXXX
 


 
bottom of page