top of page

İŞ KAZASI DAVALARI

iş kazası davası

Ülkemizde İş güvenliği tedbirlerinin yeterli düzeyde olmaması nedeniyle İş kazası geçiren işçilerin sayısı her geçen yıl daha da artmaktadır. Ülkemizde bir yılda ortalama 422.000 kişi iş kazası geçirmektedir. 2020 yılında iş kazalarında 1100 işçi hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle iş kazası geçiren işçilerin ve yakınlarının haklarını bilmesi son derece önemlidir. Çünkü iş kazası sonrası zarar gören işçi ve yakınları haklarını aramadığı durumlarda anlamda mağduriyet yaşamaktadırlar.

İş kazası; işçinin işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti esnasında kaza geçirmesidir. İş kazası davalarında işverenin kusuru bulunması zorunlu değildir Kimsenin kusuru olmaksızın kaçınılmaz olarak kazanın gerçekleştiği hallerde dahi işverenin tazminat ödeme yükümlülüğü vardır.

İş kazaları davaları çok teknik davalardır. Davalar 3 aşamalı bilirkişi incelemesiyle sonuçlandırılmaktadır.

   -SGK sağlık kurullları ve adli tıp  tarafından maluliyetin tespiti,

   -Kusur bilirkişileri tarafından kusurun tespiti

   -Aktüer bilirkişi tarafından tazminatın hesaplanması

 

Öncelikle iş kazası mağduru işçinin maluliyet durumu  SGK Sağlık kurulu tarafından tespit edilir. İş kazası tazminat davalarının en önemli ve en uzun süren kısmı maluliyet durumunun tespitidir. Aynı zamanda en çok hata ve aksaklığın yaşandığı aşama da maluliyetin tespiti aşamasıdır. Bu aşamada verilen sağlık raporlarının uygunluğunun denetimi ve gerekli itirazların yapılması önem arzetmektedir. Bu aşamada mevzuata hakim hekimlerden görüş alınması hak kayıplarının önüne geçmede oldukça etkili olacaktır. Hukuk büromuzda iş kazası davalarının maluliyet aşaması hekim olarak uzun yıllar sağlık kurulu başkanı olarak görev yapmış olmamın getirdiği tecrübelerle tarafımdan aktif olarak takip edilmekte ve olası hatalı değerlendirmelere karşı gerekli itirazlar yapılmaktadır.

 

İş kazası tazminat davalarında maluliyet kesinleştirildikten sonra kusur raporu alınmaktadır. Kusur raporu iş güvenliği uzmanları tarafından düzenlenmektedir. Bu aşamada dava dosyasının sağlıklı ilerlemesi için iş güvenliği uzmanı görüşü almak çok faydalı olacaktır. Kusur raporunda işçi aleyhine oluşabilecek hatalar hakedilecek tazminatlarda çok ciddi oranda azalmalara neden olabilecektir. Bu nedenle takip ettiğimiz dosyalarda mutlaka A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından görüş alamaktayız.

 

İş gücü kaybından kaynaklı olarak yapılan hesaplama teşkil etmektedir. Bu aşamada yapılacak tespit hataları tazminat alınamamasına veya tazminatın az çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle iş kazası davası açıldığında hekim görüşü alınmalıdır. 2. Aşamada İşçinin ve işverenin kusur durumları tespit edilir. 3. Aşamada aktüerler aracılığıyla tazminat hesaplanır. 

İş kazası tazminat davalarındaki 3. bilirkişi aşaması tazminat hesabının yapılmasıdır. Tazminat daha önceki aşamalarda tespit edilen maluliyet raporu, kusur raporu , işçinin kazancı ve yaşı değerlendirilerek aktüer bilirkişi tarafından hesaplanır. Bu aşama diğer aşamalara göre nispeten daha standart olup hesaplamada daha az sorun yaşanmaktadır. Buna rağmen tarafımızdan takip edilen dosyalarda mutlaka aktüer hesabını kendimizde yaparak doğruluğunu teyit etmekteyiz.

İş kazası tazminat davaları teknik davalar olup bilirkişilik aşamalarında aktif olarak uzman kişilerle çalışılmasını gerektirmektedir. Bilirkişilik aşamalarında uzman görüşlerinin alınmasının davanın sonuçlarına etkisi çok büyük olmaktadır. Eksik takip edilen dosyalarla her aşamasında uzman görüşü alınarak ilerlenen benzer dosyalar arasında tazminat miktarı olarak çok büyük farklılıkların ortaya çıkması sıkça rastlanan bir durumdur. 

İş kazası davaları çok uzun sürmeleriyle meşhurdur. Davaların uzun sürmesi genellikle bilirkişilik aşamalarının çok aşamalı olması ve bu aşamaların usulüne uygun olarak yapılmaması nedeniyle dosyanın genellikle üst derece mahkemelerinden (istinaf, yargıtay) bozularak dönmesinden kaynaklanmaktadır. Yargılama sırasında lehe dahi olsa usulüne uygun düzenlenmeyen maluliyet tespiti, kusur ve aktüer aşamalarının itiraz edilerek düzeltilmesinin sağlanması dosyanın sonuçlanması için  gerekli tüm delillerin davanın erken aşamalarında toplanmasının sağlanmasıyla dava sürelerinin ciddi sürede kısalacağı bilinen bir gerçektir.

İş Kazası Tazminatı Örnek Karar
(ÖRNEK KARAR)
 
(Okumak için üzerine tıklayınız)
bottom of page