top of page

Disiplin cezası iptali örnek karar

T.C

İSTANBUL

3. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     :2020/xxxxx

KARAR NO  :2020/xxxxx

DAVACI                : XXXXX  XXXXXX
VEKİLİ                 : AV. TÜRKER FATİH ÇİÇEK
                              Altayçeşme Mh. Çamlık Sk. Dop Royal Center D/Blok No:50                                                                                                                                                                                        Maltepe/İSTANBUL
DAVALI                : İSTANBUL VALİLİĞİ  
VEKİLİ                 : AV. XXXXX XXXXX
                                İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk Ve Muhakemat Birimi                                                                                                                                                                                           Fatih/İSTANBUL

 

DAVANIN ÖZETİ          : İstanbul ili, XXXXXX Devlet Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan davacı hakkında 657 sayılı Yasa'nın 125/A-a maddesi uyarınca uyarma cezası verilmesine ilişkin XXXXXX Devlet Hastanesinin 27/02/2020 tarih ve E. 1093 sayılı işlemine yapılan itirazın reddine ilişkin  23/03/2020 tarih ve 2020/98 sayılı davalı idare işleminin; nöbet günü Z.A isimli çalışanın izinli olduğundan haberdar olmadığı, izinli olduğunu öğrendiğinde amirine haber verdiği ve personel tedarik edilerek sorunun çözüldüğü, hukuka aykırılığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

 

            Karar veren İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
            Dava,  İstanbul ili, XXXXXXXX Devlet Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan davacı hakkında 657 sayılı Yasa'nın 125/A-a maddesi uyarınca uyarma cezası verilmesine ilişkin XXXXXX Devlet Hastanesinin 27/02/2020 tarih ve E. 1093 sayılı işlemine yapılan itirazın reddine ilişkin  23/03/2020 tarih ve 2020/98 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/A maddesinde; "Uyarma cezası''; ''memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir." şeklinde tanımlandıktan sonra aynı maddenin (A/a) bendinde; "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak," fiilleri uyarma cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.   
            Dava dosyası ve soruşturma raporunun incelenmesinden; İstanbul ili, XXXXXX Devlet Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan davacının laboratuvar  birimi sorumlu teknisyeni olarak görev yaptığı, 11/09/2019 tarihinde laboratuvar numune kabul biriminde numunelerin birikmesi ve görevli kimse olmamasından dolayı bir aksaklık yaşandığı, 11/09/2019 tarihinde nöbetçi Z,A isimli çalışanın izinli olması ve diğer laboratuvar teknisyeni M.C.B'nin yeni personel olduğundan eğitimde bulunduğu, söz konusu numune kabul birimindeki boşluk oluşması ve davacının da sorumlu teknisyen olması nedeniyle anılan aksaklığı gidermek adına tedbir almadığından ve fiillerinin sübut bulduğundan bahisle, 07/02/2020 tarihli soruşturma raporunda davacının sözlü olarak uyarılmasının önerildiği, akabinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesinin A fıkrasının a bendi uyarınca ''uyarma'' cezası ile cezalandırılmasına ilişkin  27/02/2020 tarih ve E. 1093 sayılı işleme yapılan itirazın reddine ilişkin  23/03/2020 tarih ve 2020/98 sayılı işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
             Bakılan olayda, davacının 10/09/2020 tarihinde nöbet çıkışı olduğu, sorumlu teknisyen olarak hazırladığı nöbet listesinde 11/09/2018 tarihinde A.A isimli çalışanın nöbetçi olduğu, A.A isimli çalışanla Z.A isimli çalışanın nöbet değişikliği yaptığı ve olay günü Z.A isimli çalışanın nöbetçi olduğu, ancak Z.A isimli çalışanın sorumlu hekim ve sağlık hizmetleri müdürü ile görüşerek 11/09/2020 tarihinden itibaren (3) gün yıllık izin aldığı ve yerine bakacak kişi kısmının boş ve imzasız olduğu, davacının durumu öğrendiğinde, soruşturma raporu eki "11/09/2019 tarihli Whatsapp konuşmalarından" anlaşıldığı üzere sorumlu sağlık hizmetleri müdürü ile durumu paylaştığı, numunelerin birikmiş olduğunu fotoğraflayarak amirine bildirdiği ve laboratuvar numune kabul birimine eleman gönderilerek sorunun giderildiği anlaşıldığından, davacının "sorumlu laboratuvar teknisyeni" olarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği, amirine haber vererek sorunun çözülmesine katkı sağladığı, öte yandan o gün nöbetçisi Z.A'nın da kendisinin bilgisi dışında izinli olduğu dikkate alındığında davacıya yükletilecek sorumluluk bulunmadığından, davacı hakkında tesis edilen uyarma disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
             Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 168,35 TL  yargılama gideri ile 1.700,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 03/10/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

               Başkan                                                            Üye                                                          Üye  

   xxxxxxx xxxxxxxxxxx                                         xxxxxx xxxxxxxx                                          xxxx xxxxxx

bottom of page