top of page

                 T.C.
   İZMİR XXXXXXXXXX
  XXXXXX
MAHKEMESİ

ARA KARAR
ESAS NO             : 2XXXXXXXX

HAKİM                : XXXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXX

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN 
DAVACI               : XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     İçXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
    [35773-73770-62988] UETS
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DAVA                    : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
TALEP                 : İhtiyati Tedbir
TALEP TARİHİ  : 11/10/2021
KARAR TARİHİ: 11/10/2021
Davacı XXXXXXXXXXXXXXXXXX tarafından davalı  İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) ilişkin davada ihtiyati tedbir kararı verilmesinin talep edilmesi nedeniyle dosya ele alındı;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
     Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; müvekkilinen tedavisinde kullanılmak üzere KEYTRUDA (PEMBROLİZUMAB) etken maddeli ilacı kullanabilmesi için tedbir kararı verilmesini talep ettiği, dosya arasında mevcut olan belgelerden davacının davalı kuruma bağlı olarak SGK çalışanı ve Bağ-Kur çalışanı statüsünde bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Yine dosya arasında mevcut Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 20/09/2021 tarihli yazısında ilgili kurum tarafından davacının rahatsızlığının tedavisinde bu ilacın kullanılmasının 6 aylık dozda uygun görüldüğünün belirtildiği anlaşılmakla, HMK'nun 389.maddesine göre "mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından yada tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir" şeklinde düzenlenilmiştir. Yine HMK'nun 390/3.maddesine göre "tedbir talep eden taraf dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır" şeklinde düzenleme mevcut olduğu görülmektedir. 
     Dosya kapsamına yansıyan delil ve evraklardan davacının SGK çalışanı ve Bağ-Kur çalışanı olduğu, bu nedenle bu aşamada davacının rahatsızlığı da dikkate alındığında HMK'nun 389/1.maddesinde belirtilmiş olan "gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali"nin meydana gelme ihtimalinin bulunduğu, yine dosya içeriğinden dava sonucunda HMK 390/3.maddesinde de belirtildiği üzere davacının haklı çıkma ihtimalinin de mevcut olduğu ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2.maddesinde de belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğu da gözönünde bulundurularak HMK'nın 389. Maddesine göre "Mevcut bir durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikmesi sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği " dikkate alınarak dosyadaki mevcut deliller gözönünde bulundurmak sureti ile ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulü ile "KEYTRUDA (PEMBROLİZUMAB)" etkin maddeli  ilacın davacının tedavisinde kullanılmak üzere bedelinin ilerde gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere kesinti yapılmaksızın  Üniversite veya Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin Onkoloji bölümünden, davacının hastalığına ilişkin olarak Türkiye'de kullanılan standart tedavi ilaçlarını kullanması halinde bu durumun davacının sağlığında ciddi, hızlı ve geri dönüşü olmayan bir bozulmaya ya da ölüme ya da yaşam beklentisinde ciddi azalmaya veya yoğun acıya sebep olup olmayacağına dair değerlendirme içeren tıbbi raporun alındığı tarihe kadar İhtiyati Tedbir yolu ile SGK tarafından karşılanmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
       HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
     1-HMK'nın 389. Maddesine göre "Mevcut bir durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlanacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikmesi sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği " ve HMK'nun 390/3.maddesine göre davacının haklı çıkma ihtimalinin de mevcut olduğu da dikkate alınarak dosyadaki mevcut deliller gözönünde bulundurulmak sureti ile ihtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulü ile KEYTRUDA (PEMBROLİZUMAB) etken maddeli ilacın davacının tedavisinde kullanılmak üzere  bedelinin ilerde gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere kesinti yapılmaksızın Üniversite veya Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin Onkoloji bölümünden, davacının hastalığına ilişkin olarak Türkiye'de kullanılan standart tedavi ilaçlarını kullanması halinde bu durumun davacının sağlığında ciddi, hızlı ve geri dönüşü olmayan bir bozulmaya ya da ölüme ya da yaşam beklentisinde ciddi azalmaya veya yoğun acıya sebep olup olmayacağına dair değerlendirme içeren tıbbi raporun alındığı tarihe kadar İhtiyati Tedbir yolu ile SGK tarafından karşılanmasına,
      2-Kararın taraflara tebliğine,
      3-Karardan bir suretin Alsancak Sosyal Güvenlik Merkezi'ne gönderilmesine,
      4-İtirazı kabil olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.11/10/2021
   Katip 14385                                                                                             Hakim 17960
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-
 
bottom of page