top of page

                 T.C.
   İSTANBUL XXXXXXXX
XXXXX
MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI
ESAS NO             : XXXXXX Esas

HAKİM                : XXXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXXX

DAVACI               :XXXXXXXXX- XXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXİSTANBUL
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVA                    :İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
DAVA TARİHİ     :04/10/2021

 
          Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

          GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dava dilekçesinin HMK'nın 322. maddesi yollaması ile HKM'nun 119 maddesi bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları taşıdığı anlaşılmakla kabulüne,

2-Davanın niteliği gereği 5521 sayılı Yasa ve HMK'nın 447. maddesi ile 316-322. maddeleri 
uyarınca basit yargılama usulü ile görülmesine,

3-Dava basit yargılama usulüne göre yürütüldüğünden HMK 320.maddesine göre duruşma açılmasına, ön inceleme ve tahkikat safhalarının birlikte yapılmasına,

4-Davacı tarafa (varsa vekiline) daha önce bildirilmemiş ve ibraz edilmemiş ise, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu delillerinin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, ellerindeki delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgileri vermek ve varsa tanık da dahil olmak üzere (tanıklarının isim ,soyisim , adres ve TC kimlik numaraları dahil olmak üzere) tüm delillerinin delil listesi şeklinde ibraz etmesi ve davalı tarafa tebliğ ettirmek üzere HMK 318. maddesi gereğince iki haftalık süre verilmesine,ön inceleme duruşma günü ve tensip zaptının davacı tarafa tebliğine,

a)Davalı tarafa Dava dilekçesi ve eklerinden birer örnek ile tensip tutanağının duruşma günü ile birlikte HMK'nın 122. maddesi gereğince tebliğine ve HMK'nın 317/2 ve 318. maddelerine göre; davalının dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delillerini cevap dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu hususlarının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

b)Davalının celbi gereken delilleri yönünden gider avansı tarifesi uyarınca belirlenen avansı mahkeme veznesine yatırmasına ve posta gideri bu avanstan karşılanarak ilgili yerlere yazı yazılmasına,

c)Cevap dilekçesi verildiğinde HMK 129. maddesinde sayılan unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile tamamlanabilir eksiklik var ise HMK 130. maddesi uyarınca davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içinde eksiklik giderilmediği takdirde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağına,

5-Cevap dilekçesinin HMK'nın 126. maddesi uyarınca davacıya tebliğine, davetiye masrafının gider avansından karşılanmasına,

6-HMK'nın 318. maddesi gereğince taraflarca bildirilen ancak ellerinde bulunmayan delillerin celbine, (Davacı delilleri için masrafın gider avansından, davalı delilleri için ise davalı delilleri için ise davalının yatıracağı masraftan karşılanmasına,)

7-Sgk'ya müzekkere yazılarak, davacının hizmet cetveli ile sigortalılık dosyasının istenilmesine,

8-İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Topkapı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğüne müzekkere yazılarak davacının rahatsızlığı olan akciğer az diferansiye squamöz hücreli karsinom hastalığının tedavisine ilişkin tüm tıbbi evrak ve raporların ve hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu ilaç bedelinin karşılanmasına ilişkin başvurusuna dair yapılan tüm işlemlerle ilgili bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenilmesine,

9-Özel Medicalpark Göztepe Hastanesi'ne müzekkere yazılarak davacı XXXXXXXXXXXXXXXXX tedavisine ilişkin tüm tıbbi evrak ve raporların istenilmesine,

11-Sağlık Bakanlığı ilgili dairesine müzekkere yazılarak dava konusu edilen ve davacının tedavisinde kullanılan ilaç yerine kullanılabilecek ve Sgk tarafından karşılanabilecek başka herhangi bir muadil ilacın olup olmadığının araştırılarak bildirilmesinin istenilmesine,

12-7-8-9-10 ve 11 nolu ara kararlar yerine getirildikten sonra dosyanın bir eczacı bir onkoloji uzmanı doktor ve bir Sosyal Güvenlik Uzmanı avukat bilirkişi heyetine verilerek davacının talepleri doğrultusunda tarafların iddia ve savunmaları değerlendirilerek rapor aldırılmasına, bilirkişilere ayrı ayrı 500'er TL ücret takdirine ücretin davacı gider avansından karşılanmasına, masrafta eksiklik varsa davacı tarafça 3 haftalık kesin süre içerisinde tamamlanmasına, bu süre içerisinde avans tamamlanmadığı takdirde bu delilden vazgeçilmiş sayılacağının ihtarına, ( ihtaratın tensip zaptının tebliği ile yapılmasına ) rapor tanzim edildiğinde taraflara tebliğine,

13-Davacıya KEYTRUDA (Pembrolizumab) adlı ilacın fatura ve reçetelerini sunmak üzere 2 haftalık süre verilmesine,


14-Davacı dava dilekçesi ile aynı zamanda ilaç bedelinin tedbiren Sgk tarafından ödenmesi talebi ile ihtiyadi tedbir talebinde bulunmuş olmakla tedbir talebi yönünden yapılan inceleme sonucunda; 6100 sayılı Yasa'nın 389.maddesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir. Dosya içeriğine ve davacının sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle KEYTRUDA (Pembrolizumab)isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, ilaç bedelinin mevcut ekonomik durumuna göre yüksek olması ve bu bedeli karşılayamaması durumu söz konusu olup bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu anlaşılmakla Yasa'da belirtilen "gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali"nin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinden dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasadaki "sosyal devlet ilkesi" de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne, Dava sonuçlanıncaya kadar ve tedbir kararı hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu KEYTRUDA (Pembrolizumab) isimli ilacın bedelinin Sgk tarafından tedbiren KESİNTİSİZ OLARAK karşılanmasına, Kararın gereği için ilgili Sgm birimine müzekkere yazılmasına,

15-HMK'nın 320. maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu herhangi bir karar verilmemesi halinde masrafı gider avansından karşılanarak ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması için taraflara HMK'nın 139. maddesi gereğince meşruhatlı davetiye çıkarılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,

16-Taraflara gönderilecek ön inceleme ve tahkikat duruşma davetiyesinde; "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri" hususunun bildirilmesine ( 6100 sayılı HMK md. 147/f.2),

17-HMK320/2 maddesi gereğince ön inceleme ve tahkikat duruşmasının birlikte yapılması ve ön inceleme yapılıp, şartları mevcut ise aynı duruşmada tahkikat aşamasına geçilmesine tensiben karar verildi.

Yargılamanın 17/11/2021 günü saat 10:05'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 05/10/2021
   KatipXXXXXXX                                                                                        Hakim XXXXX
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-

 
bottom of page