top of page
LENVİMA TEDBİR KARARI

                 T.C.
   İSTANBUL XXXXXXXX
XXXXXXX
MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI
ESAS NO             : 2XXXXXX Esas

HAKİM                : XXXXXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVACI               :XXXXXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVA                    :İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
DAVA TARİHİ     :06/09/2021

 
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-
Davacı tarafa duruşma gününün; davalı tarafa dava dilekçesi ve eklerinin duruşma günü ile birlikte açıklamalı davetiye ile tebliğine,
2- Dava dilekçesinde belirtilen ve getirtilmesi gereken belge ve dosyaların masrafı davacı tarafından karşılandığında ilgili yerlerden getirtilmesine,
3- Davanın niteliği gereği 5521 sayılı Yasa ve HMK'nın 447. maddesi ile 316-322. maddeleri uyarınca basit yargılama usulü ile görülmesine,
4- Dava basit yargılama usulüne göre yürütüldüğünden HMK 320.maddesine göre duruşma açılmasına, ön inceleme ve tahkikat safhalarının birlikte yapılmasına,
5- Davacı tarafa (varsa vekiline) daha önce bildirilmemiş ve ibraz edilmemiş ise, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu delillerinin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, ellerindeki delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgileri vermek ve varsa tanık da dahil olmak üzere (tanıklarının isim , soyisim , adres ve TC kimlik numaraları dahil olmak üzere) tüm delillerinin delil listesi şeklinde ibraz etmesi ve davalı tarafa tebliğ ettirmek üzere HMK 318. maddesi gereğince iki haftalık süre verilmesine, ön inceleme duruşma günü ve tensip zaptının davacı tarafa tebliğine,
A) Davalı tarafa Dava dilekçesi ve eklerinden birer örnek ile tensip tutanağının duruşma günü ile birlikte HMK'nın 122. maddesi gereğince tebliğine ve HMK'nın 317/2 ve 318. maddelerine göre; davalının dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delillerini cevap dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu hususlarının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,
B) Davalının celbi gereken delilleri yönünden gider avansı tarifesi uyarınca belirlenen avansı mahkeme veznesine yatırmasına ve posta gideri bu avanstan karşılanarak ilgili yerlere yazı yazılmasına,
6- Cevap dilekçesi verildiğinde HMK 129. maddesinde sayılan unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile tamamlanabilir eksiklik var ise HMK 130. maddesi uyarınca davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içinde eksiklik giderilmediği takdirde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağına,
7- Cevap dilekçesinin HMK'nın 126. maddesi uyarınca davacıya tebliğine, davetiye masrafının gider avansından karşılanmasına,
8- HMK'nın 318. maddesi gereğince taraflarca bildirilen ancak ellerinde bulunmayan delillerin celbine, (Davacı delilleri için masrafın gider avansından, davalı delilleri için ise davalının yatıracağı masraftan karşılanmasına,
9- Davalıya, bildireceği delillerin celbi ve tanıkların çağrılması için gerekli masrafa ilişkin, tespit edilecek gider avansını Mahkememiz veznesine yatırması gerektiğinin hatırlatılmasına, ön inceleme tensip tutanağının tebliği ile birlikte hatırlatmanın yapılmış sayılmasına, 
10- Yapılacak ön inceleme duruşmasında HMK'nun 138. maddesi gereğince öncelikle dava şartları, ilk itirazlar hakkında karar verileceği, yargılamaya devam edilmesi halinde HMK'nun 142. maddesi gereğince ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def'ilerin incelenerek karara bağlanacağı ve ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi hâlinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği hususlarının bu tutanağın son paragrafına göre İHTARINA, ön inceleme tensip tutanağının tebliği ile birlikte ihtaratın yapılmış sayılmasına,
11- Ön inceleme duruşma gününün taraflara tebliğine, taraflara çıkarılacak davetiyede;
a) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,
b) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,
c) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususlarının taraflara ihtarına, ön inceleme tensip tutanağının tebliği ile birlikte ihtaratın yapılmış sayılmasına,
12- Tensip zaptının taraflara tebliğine, tebliğ tarihi ile birlikte tensip zaptında belirtilen yasal ihtarlardan haberdar olmuş sayılacaklarının ihtarına, ihtaratın ön inceleme tensip tutanağının tebliği ile birlikte yapılmış sayılmasına,
13- Koç Üniversitesi Hastanesinden davacıya ait kayıtlar, özel tedavi kayıtları, davacının hastalık ve tedavi sürecine ilişkin her türlü belge ve raporların istenilmesine,
14-Davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile tedavisinde kullanılan LENVİMA (Lenvatibib) adlı ilac bedelinin SGK tarafından karşılanmasına ilişkin tedbir kararı verilmesi istenmiştir.
a- Davacı dava dilekçesi ile aynı zamanda ilaç bedelinin tedbiren Sgk tarafından ödenmesi talebi ile ihtiyadi tedbir talebinde bulunmuş olmakla tedbir talebi yönünden yapılan inceleme sonucunda; 6100 sayılı Yasa'nın 389.maddesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir.
Dosya içeriğine ve davacı vekilinin sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle LENVİMA (Lenvatibib) isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, ilaç bedelinin mevcut ekonomik durumuna göre yüksek olması ve bu bedeli karşılayamaması durumu söz konusu olup bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu anlaşılmakla Yasa'da belirtilen "gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali"nin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinden dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasadaki "sosyal devlet ilkesi" de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne,

Dava sonuçlanıncaya kadar ve tedbir kararı hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu LENVİMA (Lenvatibib) isimli ilaç bedelinin tedbir tarihinden itibaren kesinti yapılmaksızın Sgk tarafından tedbiren karşılanmasına, Kararın taraf vekillerine tebliğine,
b-Mahkememizce verilen Tedbir kararının ilgili SGK Kurumuna bildirilmesine,sonucuna dair ve DAVACININ KURUMA BAŞVURUSUNA DAİR BELGELERin istenilmesine,
15-Dava tarihine kadar (06/09/2021) davacı tarafından LENVİMA (Lenvatibib) isimli ilaç için yaptığı ödeme miktarı ve buna ilişkin belgelerin Süreyyapaşa sgk dan istenmesine, Yargılamanın 15/10/2021 günü saat 11:45'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 07/09/2021
   KatipXXXXX                                                                                             Hakim XXXXX
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-

 
bottom of page