top of page

                 T.C.
   XXXXXXXXXX İDARE
      MAHKEMESİ

ESAS NO      :XXXXXXXX

KARAR NO :XXXXXXXXX

DAVACI                            : XXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ                            : AV. TÜRKER FATİH ÇİÇEK
     -UETS[15732-37388-67239

DAVALI                            : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ                            : AV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
     -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 

DAVANIN ÖZETİ     :Akciğer kanseri hastası olan davacının endikasyon dışı kullanım izni alınan OPDİVO ticari isimli, Nivolumab etken maddeli ilacın ücretsiz olarak karşılanması talebiyle yaptığı başvurunun kurum geri ödeme listelerinde ve Sağlık Uygulama Tebliğinde olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın .XXXXXXXXXXXXXtarih XXXXXXXXXXXXXX sayılı işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla işlemin iptali bugüne kadar ilaç için ödenen bedellerin faiziyle birlikte geri ödenmesi ve tedavi süresinsce kurum tarafından karşılanması istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ  : Davanın reddine ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren XXXXXXXXXXXXXXXX mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

 

Akciğer kanseri hastası olan davacının endikasyon dışı kullanım izni alınan OPDİVO ticari isimli, Nivolumab etken maddeli ilacın ücretsiz olarak karşılanması talebiyle yaptığı başvurunun kurum geri ödeme listelerinde ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın XXXXXXXXXXXX  tarih ve XXXXXXXXXXXXXX  sayılı işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla işlemin iptali bugüne kadar ilaç için ödenen bedellerin faiziyle birlikte geri ödenmesi ve tedavi süresince kurum tarafından karşılanması istemiyle açılmıştır.

T.C Anayasası'nın 5.maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak olarak sayılmış; 17. maddesinde Devlete, bireylerin yaşam hakkı ile maddi ve manevi varlıklarını koruma hakkı kapsamında ister kamu isterse özel sağlık kuruluşları tarafından yerine getirilsin, sağlık hizmetlerini hastaların yaşamları ile maddi ve manevi varlıklarının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınabilmesini sağlayacak şekilde düzenleme zorunluluğu getrilmiştir. Anayasa’nın “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56/3-4. maddesi: “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.” şeklindedir. Anayasa’nın 60. maddesinde “Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu Devletin ise bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alma ve teşkilatı kurma görevi olduğu belirtilmiştir. Anayasanın 65.maddesine göre Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

 

Yukarıda anılan düzenlemeler göz önüne alındığında Emekli sandığından hak sahibi olanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderlerinin davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanması gerektiği açıktır. Davalı kurumun iddia ettiği gibi ilacın geri ödeme listesinde ve Sağlık Uygulama Tebliğinde olmamasına rağmen davacının hastalığı nedeniyle medikal onkoloji uzman hekimi tarafından reçete edilen tıp kurallarına uygun olan ve hastaya kullanıldığı açık olan endikasyon dışı kullanımı içi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 6 aylık dozda kullanımı için onay verilen ilacın ücretsiz olarak karşılanması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemda hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu işlem nedeniyle davacının uğradığı zararın karşılanması Anayasa'nın 125. maddesi gereği olup davacın ödediği ilaç bedellerinin idareye başvuru tarihi olan XXXXXXXXXXXXXX. tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, davanın konusu işlemin iptaline, davacının bugüne kadar ödediği ilaç bedellerinin idareye başvuru tarihi olanXXXXXXXXXX tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 380,40-TL yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesine müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 24/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.      BAŞKAN                                                              Üye                                                                    Üye                          
  XXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXX                                   XXXXXXXXXXXXXXXXX
      XXXXXXXX                                                          XXXXXXX                                                   XXXXXXXX
 

 
bottom of page