top of page

TÜRK MİLLETİ ADINA

                 T.C.
   İSTANBUL XXXXXXXX
     XXXXX
MAHKEMESİ

İHTİYADİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR
ESAS NO             : XXXXX Esas

HAKİM                :XXXXXXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXXXXX

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN 
DAVACI               : XXXXXXXXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
    [35773-73770-62988] UETS
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TALEP                 : İhtiyati Tedbir
TALEP TARİHİ  : 06/11/2020
KARAR TARİHİ: 06/11/2020
Davacı vekili tarafından davalı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Kurum İşleminin İptaline ilişkin davada, davacı vekili tarafından verilen 06/11/2020 tarihli dava dilekçesi ile ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuş olması nedeni ile bu talep yönünden ele alınan dosyanın incelenmesi sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin ''invaziv skuamoz hücreli karsinom'' tanısıyla tedavi gördüğü, tedavi sürecinde kullanılan ilaç bedellerinin çok yüksek olduğu ve müvekkilinin bunu karşılayacak maddi imkanlara sahip olmadığı hususları ileri sürülerek müvekkilinin tedavisinde kullanılması zorunlu ileri sürülen OPDIVO (Nivolumab) ilaç ve etken maddeli ilacın bedelinin/bedellerinin ödenmesi konusunda ihtiyati tedbir talebinde bulunduğunu belirlenmiştir.

İhtiyati tedbire ilişkin şartların düzenlendiği 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389'uncu maddesi aynen "Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." şeklindedir.

Dosya içeriği ve davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebini de içeren dava dilekçesi birlikte incelendiğinde ihtiyati tedbire ilişkin şartların düzenlendiği 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389'uncu maddesinde "... gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." şeklinde düzenlenen şartların gerçekleştiği değerlendirildiğinden ihtiyati tedbir talebinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda davacı yanın haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda düzenlenen "Sosyal Devlet İlkesi" hususu da birlikte değerlendirildiğinde davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarı açıklandığı üzere:
1-Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin KABULÜNE,
2-İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 02/11/2020 tarih ve E-95595472-103.99-13113876 sayılı yazısı ile davacının tedavisinde kullanılan OPDIVO (Nivolumab) adlı ilacın bedelinin Kurum tarafından karşılanmaması/ödenmemesi ile ilgili Kurum işleminin TEDBİREN DURDURULMASINA,
3-TEDAVİ SONUNA KADAR İLAÇ BEDELLERİNİN TAMAMININ DAVALI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN KARŞILANMASINA,
4-Bu kararın taraflara tebliğine,
5-Tedbir kararının Kuruma bildirilmesine ve sonucundan bilgi verilmesinin istenilmesine,
İlişkin olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK madde 394 düzenlemesine bağlı olarak tebliğden itibaren 1 hafta içinde itiraz yolu açık olmak üzere  karar verildi.06/11/2020
   Katip XXXXXX                                                                                          Hakim XXXXX
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-

 
bottom of page