top of page

TÜRK MİLLETİ ADINA

                 T.C.
   İSTANBUL ANADOLU
     20. İŞ
MAHKEMESİ

KARAR
ESAS NO             : 2020/92 Esas

HAKİM                : Oya TURGUT  179601
KATİP                  : Fatih BAYIR  143839

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN 
DAVACI               : İRFAN İNAL - 27817429718 T.C. Kimlik numaralı.
     İçerenköy Mah. Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. No:87 İç Kapı No:11  Ataşehir/ İSTANBUL
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
    [35773-73770-62988] UETS
VEKİLİ                : Av. MEHMET AKBAŞ - [16703-07273-62673] UETS

TALEP                 : İhtiyati Tedbir
TALEP TARİHİ  : 06/03/2020
KARAR TARİHİ: 09/03/2020
Davacı İRFAN İNAL vekili Av. Türker Fatih ÇİÇEK tarafından davalı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan Kurum İşleminin İptaline ilişkin davada, davacı vekili tarafından verilen 06/03/2020 tarihli dava dilekçesi ile ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuş olması nedeni ile bu talep yönünden ele alınan dosyanın incelenmesi sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile davacının "bronş ve akciğer malign neoplazmı" tanısıyla hastanede tedavi gördüğü, ilaç bedellerinin ödenmesi konusunda ihtiyati tedbir talebinde bulunduğu, tedbir talebinin dosyadaki tıbbi kayıtlar, ilacın kullanılmaması halinde sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak olması dikkate alınarak 09/09/2020 tarih ve 16358815-506.01-E.204504 sayılı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nun cevabi yazısında ilacın uygunluğu tasdik edilmiş olmakla kullanılacak miktar bakımından davalı Kurumun 05/03/2020 tarih ve 66459318-108.05-E.2159278 sayılı yazısı ile ilacın bedelinin Kurum tarafından ödenmemesi ile ilgili Kurum işleminin TEDBİREN DURDURULMASINA ve TEDAVİ SONUNA KADAR KULLANILAN İLAÇ BEDELLERİNİN TAMAMININ HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASINA ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarı açıklandığı üzere:
1-Davacının ihtiyati tedbir talebinin KABULÜNE,
2-Kurumun 05/03/2020 tarih ve 66459318-108.05-E.2159278 sayılı yazısı ile davacının tedavisinde kullanılan OPDIVO (Nivolumab) adlı ilacın bedelinin Kurum tarafından karşılanmaması/ödenmemesi ile ilgili Kurum işleminin TEDBİREN DURDURULMASINA,
3-TEDAVİ SONUNA KADAR İLAÇ BEDELLERİNİN TAMAMININ DAVALI KURUM TARAFINDAN HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPILMAKSIZIN KARŞILANMASINA,
4-Bu kararın taraflara tebliğine,
5-Tedbir kararının Kuruma bildirilmesine ve sonucundan bilgi verilmesinin istenilmesine,
İlişkin olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda HMK madde 394 düzenlemesine bağlı olarak tebliğden itibaren 1 hafta içinde itiraz yolu açık olmak üzere  karar verildi.09/03/2020
   Katip 14385                                                                                             Hakim 17960
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-
 

TÜRK MİLLETİ ADINA

  T.C. İSTANBUL

XXXXXXXXXXXXXXXX MAHKEMESİ

KARAR
ESAS NO             : XXXXXXX 

HAKİM                : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXXXXXX

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN 
DAVACI               :XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
    [35773-73770-62988] UETS
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVA                    : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
TALEP                 : İhtiyati Tedbir
TALEP TARİHİ  : 05/01/2021
KARAR TARİHİ: 11/01/2021
Davacı  XXXXXXXXXXXXXXXXXX tarafından davalı  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine açılan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) ilişkin davada davacı vekilinin  05/01/2021 tarihli dava dilekçesi ve dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı tarafın tedbir talebi üzerine davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu "NİVOLUMAB" etkin maddeli "OPDİVO" isimli ilacın bedelinin Sgk tarafından tedbiren karşılanmasına ilişkin talebi  incelendi.

6100 sayılı Yasa'nın 389.maddesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

Dosya içeriğine ve davacı vekilinin sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle "NİVOLUMAB" etkin maddeli "OPDİVO" isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, ilaç bedelinin mevcut ekonomik durumuna göre yüksek olması ve bu bedeli karşılayamaması durumu söz konusu olup bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu anlaşılmakla Yasa'da belirtilen "gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali"nin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinden dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasadaki "sosyal devlet ilkesi" de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Tedbir talebinin kabulü ile; dava sonuçlanıncaya kadar ve tedbir kararı hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu "NİVOLUMAB" etkin maddeli "OPDİVO" isimli ilaç bedelinin tedbir tarihinden itibaren tamamının kesintisiz olarak Sgk tarafından tedbiren karşılanmasına,
2- Kararın taraf vekillerine tebliğine,
3- Kararın gereği için ilgili Sgm birimine müzekkere yazılmasına,
İtirazı kabil olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tedbir hususunda karar verildi.11/01/2021
   KatipXXXXXXX                                                                                          Hakim XXXX
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-

 
bottom of page