top of page
Ara

COVİD-19 pandemisi nedeniyle tavan döner sermaye ödenecek personele ilişkin açıklamalarSağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 08/04/2020 tarihli yazısıyla COVİD-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usül ve esasları 3 ay (Mart, Nisan, Mayıs 2020) için düzenlemiştir.


Yapılan düzenlemenin 04/03/2020 tarihli SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında bulunan personel için yapıldığı belirtilmiştir. Atıf yapılan yönetmeliğin Kapsadığı personel yönetmeliğin 2. maddesinde belirlenmiştir.


MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan memurları, sözleşmeli personeli (663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci ve 45 inci maddeleri uyarınca istihdam edilenler hariç), açıktan vekil olarak atananları, sağlık tesislerinde; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilenleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle görevlendirilen sağlık personelini kapsar. (2) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde yer alan hükümler; hastane rollerine göre D ve E grubu sağlık tesisleri, meslek hastalıkları hastaneleri ve ceza infaz kurumu devlet hastaneleri hariç olmak üzere ikinci basamak sağlık tesislerinde görev yapan tüm tabipleri kapsar. Bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde yer alan hükümler; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı eğitim hastaneleri hariç olmak üzere, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde görev yapan tüm tabipleri kapsar.


Kısaca söylemek gerekirse yapılan düzenleme halen döner sermaye yönetmeliğine tabi olarak çalışan tüm personeli hastane ayrımı yapmaksızın kapsamaktadır. Çalışılan hastanenin pandemi hastanesi olması gerekmez.


Düzenlemeye göre;

  1. Tabip dışı personele tavandan ödeme yapılacaktır.

  2. Tabipler için COVİD 19 pandemisi kapsamında görev yapan personelle, kapsam dışı görev yapan personel arasında ayrıma gidilmiştir.

  3. Covid 19 pandemisi kapsamında görev yapan personele tavandan, pandemi kapsamında görev yapmayan personele ise yazının ekinde verilen tabloda belirtilen oranlar üzerinden ödeme yapılacaktır.

  4. Covid 19 pandemisi kapsamında görev yapan personeli belirleme yetkisi başhekimlere verilmiştir.

  5. Tabiplere tavandan ödeme yapılması için Pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerde çalışma zorunluluğu bulunmayıp Covid 19 pandemisi kapsamında herhangi bir hastanede 1 (bir) gün bile görev yapılması yeterlidir.

  6. Personelin Covid 19 enfeksiyonu geçirmesi ve dönüşümlü çalışma nedeniyle işe gelmediği günler çalışılan günden sayılacak, bunun dışındaki İdari izinlerse sayılmayacaktır.


Düzenlemede tabip olarak çalışan sağlık personeli sosyal hakları açısından yüksek riskle çalışanla, düşük riskle çalışan arasında fark yaratılarak adalet sağlanmaya çalışılmıştır. Kanaatimce bu yönüyle hukuka aykırılık içermemektedir.


Ancak Covid 19 pandemisi kapsamında görev yapan personelin belirlenmesi yetkisinin (net kriterler belirlenmeden) Başhekimlerin takdirine bırakılması, Uygulayıcıların ( Başhekim) hakkaniyet ve nesafet ilkelerine uygun hareket etmemeleri halinde adaletsizliğe yol açabilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu hususla iligili kriterler getirileceğini veya düzenleme yapılacağını düşünmekteyim.


Başhekimlere takdir yetkisi verilmiş olmasına rağmen bu yetki sınırsız değildir.(Keyfi uygulama yapılamaz) İdare her zaman takdir yetkisini gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan, bunları somut kanıtlarla destekledikten sonra, genellik, eşitlik, objektiflik, kamu yararı ilkelerine uygun ve takdir hakkını kullanmasına kendisini sevk eden nedenleri belgeleriyle birlikte gerekçe göstererek kullanmak zorundadır. İdarenin takdir yetkisini yerinde kullanmamasına karşı Anayasa'nın 125. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi gereğince ('İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.) yargı yolu açıktır.


Sonuç olarak tabip dışı personelin tamamına tavandan ödeme yapılacaktır. Tabipler için Covid-19 kapsamında görev alanlara hastane ayrımı yapılmaksızın tavandan ödeme yapılacaktır. Tabipler açısından Covid-19 kapsamında görev almalarına rağmen hastane yönetiminin tavan döner sermaye uygulamasından yararlandırmama durumu söz konusu olması halinde Covid 19 kapsamındaki çalışmanın belgelendirerek idareye yazılı olarak başvurulması sorunu yüksek oranda çözecektir.


Av. Dr. Türker Fatih ÇİÇEK


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page