top of page

                 T.C.
   İSTANBUL XXXXXXX
XXXXXXX
MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI
ESAS NO             : XXXXX Esas

HAKİM                : XXXXXXXXXXXXXXXX
KATİP                  : XXXXXXXXXXXXXXX

DAVACI               :XXXXXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXT.C. Kimlik numaralı.
     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBakırköy/ İSTANBUL
VEKİLİ                : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  
VEKİLİ                : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DAVA                    :İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
DAVA TARİHİ     :13/04/2021

 
Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Dava    dilekçesinin HMK'nın 322. maddesi yollaması ile HKM'nun 119 maddesi bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları taşıdığı anlaşılmakla kabulüne,
2-Davanın    niteliği gereği 5521 sayılı Yasa ve HMK'nın 447. maddesi ile 316-322. maddeleri uyarınca basit yargılama usulü ile görülmesine,
3-Dava basit yargılama usulüne göre yürütüldüğünden HMK 320.maddesine göre duruşma açılmasına, ön inceleme ve tahkikat safhalarının birlikte yapılmasına,
4-Davacı tarafa (varsa vekiline) daha önce bildirilmemiş ve ibraz edilmemiş ise, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu delillerinin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, ellerindeki delilleri delil dilekçesine eklemek, başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayacak bilgileri vermek ve varsa tanık da dahil olmak üzere (tanıklarının isim , soyisim , adres ve TC kimlik numaraları dahil olmak üzere) tüm delillerinin delil listesi şeklinde ibraz etmesi ve davalı tarafa tebliğ ettirmek üzere HMK 318. maddesi gereğince iki haftalık süre verilmesine, ön inceleme duruşma günü ve tensip zaptının davacı tarafa tebliğine,
a)Davalı tarafa Dava dilekçesi ve eklerinden birer örnek ile tensip tutanağının duruşma günü ile birlikte HMK'nın 122. maddesi gereğince  tebliğine ve HMK'nın 317/2 ve 318. maddelerine göre; davalının dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delillerini cevap dilekçesine eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu hususlarının ihtarına, masrafın gider avansından karşılanmasına,                                                                                            
b)Davalının celbi gereken delilleri yönünden gider avansı tarifesi uyarınca belirlenen avansı mahkeme veznesine yatırmasına ve posta gideri bu avanstan karşılanarak ilgili yerlere yazı yazılmasına,
c)Cevap dilekçesi verildiğinde HMK 129. maddesinde sayılan unsurları taşıyıp taşımadığının tespiti ile tamamlanabilir eksiklik var ise HMK 130. maddesi uyarınca davalıya bir haftalık süre verilmesine, bu süre içinde eksiklik giderilmediği takdirde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağına,
5-Cevap    dilekçesinin HMK'nın 126. maddesi uyarınca davacıya tebliğine, davetiye masrafının gider avansından karşılanmasına,
6-HMK'nın    318. maddesi gereğince taraflarca bildirilen ancak ellerinde bulunmayan delillerin celbine, (Davacı delilleri için masrafın gider avansından, davalı delilleri için ise davalı
7-Sgk ya müzekkere yazılarak, davacının hizmet cetveli ile sigortalılık dosyasının istenilmesi,
8-Davacının tedavisine ilişkin tüm tıbbi evrak ve raporların istenilmesine,

9-Davacı vekili  dava dilekçesi ile aynı zamanda ilaç bedelinin tedbiren Sgk tarafından ödenmesi talebi ile ihtiyadi tedbir talebinde bulunmuş olmakla tedbir talebi yönünden yapılan inceleme sonucunda;
6100 sayılı Yasa'nın 389.maddesinde, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

Dosya içeriğine ve davacı vekilinin sunmuş olduğu rapor içeriğine göre; davacının mevcut hastalığı nedeniyle "Atezolizumab" etkin maddeli "Tecentriq" isimli ilacı kullanmak zorunda olduğu, ilaç bedelinin mevcut ekonomik durumuna göre yüksek olması ve bu bedeli karşılayamaması durumu söz konusu olup bu ilacı kullanması sağlık açısından zaruri olduğu anlaşılmakla Yasa'da belirtilen "gecikme sebebiyle bir sakıncanın veya ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hali"nin gerçekleştiğinin kabulü gerekmekte olup, dava dilekçesi ve dosya içeriğinden dava sonucunda haklı çıkma ihtimali de bulunduğundan Anayasadaki "sosyal devlet ilkesi" de dikkate alınarak davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne,  
           

Dava sonuçlanıncaya kadar ve tedbir kararı hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu "Atezolizumab" etkin maddeli  "Tecentriq"  isimli ilacın bedelinin Sgk tarafından tedbiren KESİNTİSİZ olarak karşılanmasına,

Kararın gereği için ilgili Sgm birimine müzekkere yazılmasına,
10-HMK'nın 320. maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu herhangi bir karar verilmemesi halinde masrafı gider avansından karşılanarak ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması için taraflara HMK'nın 139. maddesi gereğince meşruhatlı davetiye çıkarılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,
11-Taraflara gönderilecek ön inceleme ve tahkikat duruşma davetiyesinde; "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri" hususunun bildirilmesine ( 6100 sayılı HMK md. 147/f.2),
Yargılamanın 16/09/2021 günü saat 12:25'a bırakılmasına tensiben karar verildi. 16/04/2021
   KatipXXXXXX                                                                                        Hakim XXXXX
    -e-imzalıdır-                                                                                                                  -e-imzalıdır-

 
bottom of page