top of page

Genel Dava Vekalet Örneğini WORD formatında indirmek için sembolü tıklayın

VEKÂLETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C. Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile, hak menfaatlerimi korumaya, bilgi edinme kanunu çerçevesinde bilgi edinme başvurusunda bulunmaya, tüm kurumlar nezdinde uzlaşma görüşmeleri yürütmeye, arabuluculuk aşamasında tarafımı temsile, işlemleri yürütmeye, tapu dairelerinde her türlü ayni hakkın tescil, tadil ve terkin işlemlerini yapmaya, şerh koymaya, bilgi ve belge almaya, babalık ve her türlü soy bağına ilişkin davaların takibine, adli sicil ve arşiv kaydı almaya, düzeltmeye ve sildirmeye, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık ve bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde,  keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, reddi miras talebinde bulunmaya, İcra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yaptırmaya, takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hâkim, bilirkişi, hakem, şahit, kâtip ve bilirkişileri şikâyete ve redde, dava nakline, duruşmalarına katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve uzlaştırma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, alacağı veya icra dosyasını temlik almaya, temlik vermeye, icra takibi ile veya savcılık şikâyeti ile ilgili çek bedelinin bankaya ödenmesi ve blokesi halinde bankadan tahsile, karşılıksız çek yaprağı bedelini bankalardan tahsile, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer uluslar arası yasal başvurularda bulunmaya,  ahz-u kabza, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragate, feragat ve davaları kabule, icra satışlarına iştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya ve çekmeye, mal beyanında bulunmaya, gümrük müdürlüklerinden el konulan taşınırların iadesine, teslimine, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle her türlü sözleşme imzalamaya, hakim ve savcılar hakkında yapılacak her türlü disiplin ve cezai şikayetleri adıma yapmaya bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, bu yetkileri birlikte ve ayrı ayrı kullanmak üzere İstanbul Barosu avukatlarından Altayçeşme Mah.  Çam sok. DAP Royal Center  D blok kat 13 no:50 MALTEPE/ İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Küçükyalı Vergi Dairesi 16267723194 T.C. Kimlik No’da kayıtlı Av. Türker Fatih ÇİÇEK tarafımdan yetkili vekil tayin edildi.

bottom of page