top of page

T.C.
İstanbul Anadolu
19. İŞ MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR  

ESAS NO    : 2021/377
KARAR NO    : 2022/97

HAKİM    : Rahime ARICAN  198401
KATİP    : Duygu GÜLTEKİN  256165

DAVACI     : AHMET RECEP GÜLŞEN - 28753927474  
VEKİLİ    : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS
DAVALI     : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -  ANKARA
VEKİLİ    : Av. MEHMET CAN ERDÜNDAR - [16753-57055-81892] UETS

DAVA    : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)
DAVA TARİHİ    : 04/10/2021
KARAR TARİHİ    : 23/02/2022
KARARIN YAZILDIĞI TARİH    : 25/03/2022
Mahkememizde görülmekte bulunan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; “2020 Ekim ayında Bakciğer az diferansiye squamöz hücreli karsinom teşhisiyle tedavi görmeye başladığını, uygulanan kemoterapi seansı ve radyoterapi gibi çeşitli  tedaviler gördüğünü, 
sonuç alınamaması üzerine müdavi hekimince hayati öneme haiz "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA"nın kullanımının uygun görüldüğü, 
  SGK emeklisi olması nedeni ile ilaç bedellerinin SGK 
tarafından karşılanmasını talep ettiğini, gerektiğinde ilaç bedelinin sorumlusundan alınmak koşulu ile ilacın
ödenmesi istemine karşı verilen ret kararının ihtiyati tedbir ile durdurulmasını  dilediğini, kullanılacak ilaç bedellerinin kurumdan karşılanmasını,  dava ve talep edilmiştir.
 
CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;  “Kurumları tarafından yapılan işlemlerin 
yasaya uygun olup davacının bedelini talep ettiği "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA"  isimli ilacın SUT Sağlık Uygulama Tebliğince reddedildiğini, Bu nedenle öncelikle ihtiyati tedbir talebinin kabulüne dair kararın kaldırılarak, haksız ve 
dayanaksız açılan davanın reddine karar verilmesi” talep etmiştir. 
GEREKÇE:
Dava, kurum işleminin iptaline ilişkindir.
Tarafların delilleri toplanmış, SGK, MedicalPark Hastanesi , Sağlık Bakanlığı  belgeleri getirtilip  dosya arasına konulup incelenmiştir. 
Dava, davacının kanser tedavisi görürken kullandığı "Keytruda" isimli ilacın bedelinin davalı kurumca karşılanması için yapılan başvurunun, ilgili ilacın sağlık uygulama tebliğinde bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almaması nedeniyle reddedilmesine yönelik kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.   
   Davacının mahkememize dava açarak kendisine "akciğer az diferansiye squamöz hücreli karsinom" teşhisi konulduğunu ve tedavisine başlandığını, uzman doktorlar tarafından "Keytruda" etken maddeli ilaçları kullanmasına yönelik rapor tanzim edildiği ve sağlığı için kullanmasının zorunlu olduğu ilaçların davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğini, bu nedenle kurum işleminin iptalini talep etmiştir.
   Taraf delilleri toplanmış, mahkememiz davacının tedavi gördüğü hastaneye müzekkere yazarak tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrak ve raporları ayrıca kuruma müzekkere yazarak davacının hizmet cetveli ve sigortalılık dosyası ile kuruma yaptığı başvuruya ilişkin kayıt ve belgelerin celbini sağlamıştır
   Yukarıdaki açıklama ve nedenler ışığında tüm dosya kapsamı içerisindeki bilgi ve belgeler ile onkoloji uzmanı hekim, eczacı ve sosyal güvenlik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti raporu birlikte değerlendirildiğinde; davacının, davalı kurumun sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu hastalardan olması, davacının kullandığı "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA" isimli ilacın sağlık uygulama tebliğine göre bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı ancak dosya içerisindeki tanı ve tedaviye ilişkin belgelerden anlaşıldığı üzere kanser teşhisi konulan davacının doktor raporu ile tedavi amacıyla kullandığı "KEYTRUDA" isimli ilacı sağlığı bakımından kullanma zorunluluğu bulunduğu aksi halde davacının hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağı ve telafisi imkansız zararların meydana gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ortadadır. Ayrıca davacının delilleri arasında yer alan Sağlık Bakanlığı'nın "endikasyon dışı ilaç kullanımı" konulu yazısında davacının  "pembrolizumab" etkin maddeli ilaç veya ilaçları 6 aylık dozda kullanımının uygun olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle davacının tedavisinde kullanılan "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA" isimli ilacın bedelinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinden aksi yöndeki kurum işleminin iptali ile davanın kabulüne ve ihtiyadi tedbire yönelik itirazının reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Açılan davanın KABULÜNE,
Davalı kurumun 04/10/2021 tarih, E.93775919-100-32260040 sayılı işleminin iptali ile, 
-İlaç bedelinin kurum tarafından tedavi süresince  kesintisiz olarak karşılanması gerektiğinin tespitine,
2-Davalı vekilinin ihtiyadi tedbire yönelik itirazının reddine,
3-Davalı kurum harçtan muaf olmakla davacı tarafından yatırılan  59,30 TL peşin harcın talep halinde iadesine,
4-Davacı tarafından yatırılan 1.536,1‬0 TL muhakeme masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücreti tarifesi gereğince hesaplanıp takdir olunan 5.100,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,  
6-Karar kesinleştiğinde varsa bakiye gider avansının ilgili tarafa iadesine,
Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize iletilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 18/03/2022
 

bottom of page