top of page
Ara

Keytruda (Pembrolizumab) Akciğer Kanseri Emsal Karar

Güncelleme tarihi: 11 Eki 2022

T.C.

İstanbul Anadolu

xxx. MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2021/xxxx

KARAR NO : 2022/xxxxx


HAKİM : Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KATİP : Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


DAVACI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

VEKİLİ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 04/10/2021

KARAR TARİHİ : 23/02/2022

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 25/03/2022


Mahkememizde görülmekte bulunan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; “2020 Ekim ayında akciğer az diferansiye squamöz hücreli karsinom teşhisiyle tedavi görmeye başladığını, uygulanan kemoterapi seansı ve radyoterapi gibi çeşitli tedaviler gördüğünü,

sonuç alınamaması üzerine müdavi hekimince hayati öneme haiz "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA"nın kullanımının uygun görüldüğü, SGK emeklisi olması nedeni ile ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasını talep ettiğini, gerektiğinde ilaç bedelinin sorumlusundan alınmak koşulu ile ilacın ödenmesi istemine karşı verilen ret kararının ihtiyati tedbir ile durdurulmasını dilediğini, kullanılacak ilaç bedellerinin kurumdan karşılanmasını, dava ve talep edilmiştir.

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; “Kurumları tarafından yapılan işlemlerin yasaya uygun olup davacının bedelini talep ettiği "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA" isimli ilacın SUT Sağlık Uygulama Tebliğince reddedildiğini, Bu nedenle öncelikle ihtiyati tedbir talebinin kabulüne dair kararın kaldırılarak, haksız ve dayanaksız açılan davanın reddine karar verilmesi” talep etmiştir.


GEREKÇE:


Dava, kurum işleminin iptaline ilişkindir.

Tarafların delilleri toplanmış, SGK, MedicalPark Hastanesi , Sağlık Bakanlığı belgeleri getirtilip dosya arasına konulup incelenmiştir.

Dava, davacının kanser tedavisi görürken kullandığı "Keytruda" isimli ilacın bedelinin davalı kurumca karşılanması için yapılan başvurunun, ilgili ilacın sağlık uygulama tebliğinde bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almaması nedeniyle reddedilmesine yönelik kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.

Davacının mahkememize dava açarak kendisine "akciğer az diferansiye squamöz hücreli karsinom" teşhisi konulduğunu ve tedavisine başlandığını, uzman doktorlar tarafından "Keytruda" etken maddeli ilaçları kullanmasına yönelik rapor tanzim edildiği ve sağlığı için kullanmasının zorunlu olduğu ilaçların davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğini, bu nedenle kurum işleminin iptalini talep etmiştir.

Taraf delilleri toplanmış, mahkememiz davacının tedavi gördüğü hastaneye müzekkere yazarak tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrak ve raporları ayrıca kuruma müzekkere yazarak davacının hizmet cetveli ve sigortalılık dosyası ile kuruma yaptığı başvuruya ilişkin kayıt ve belgelerin celbini sağlamıştır

Yukarıdaki açıklama ve nedenler ışığında tüm dosya kapsamı içerisindeki bilgi ve belgeler ile onkoloji uzmanı hekim, eczacı ve sosyal güvenlik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti raporu birlikte değerlendirildiğinde; davacının, davalı kurumun sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu hastalardan olması, davacının kullandığı "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA" isimli ilacın sağlık uygulama tebliğine göre bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı ancak dosya içerisindeki tanı ve tedaviye ilişkin belgelerden anlaşıldığı üzere kanser teşhisi konulan davacının doktor raporu ile tedavi amacıyla kullandığı "KEYTRUDA" isimli ilacı sağlığı bakımından kullanma zorunluluğu bulunduğu aksi halde davacının hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağı ve telafisi imkansız zararların meydana gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ortadadır. Ayrıca davacının delilleri arasında yer alan Sağlık Bakanlığı'nın "endikasyon dışı ilaç kullanımı" konulu yazısında davacının "pembrolizumab" etkin maddeli ilaç veya ilaçları 6 aylık dozda kullanımının uygun olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle davacının tedavisinde kullanılan "pembrolizumab" etkin maddeli "KEYTRUDA" isimli ilacın bedelinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinden aksi yöndeki kurum işleminin iptali ile davanın kabulüne ve ihtiyadi tedbire yönelik itirazının reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Açılan davanın KABULÜNE,

Davalı kurumun 04/10/2021 tarih, E.93775919-100-XXXXXXXX sayılı işleminin iptali ile,

-İlaç bedelinin kurum tarafından tedavi süresince kesintisiz olarak karşılanması gerektiğinin tespitine,

2-Davalı vekilinin ihtiyadi tedbire yönelik itirazının reddine,

3-Davalı kurum harçtan muaf olmakla davacı tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harcın talep halinde iadesine,

4-Davacı tarafından yatırılan 1.536,1‬0 TL muhakeme masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücreti tarifesi gereğince hesaplanıp takdir olunan 5.100,00 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde varsa bakiye gider avansının ilgili tarafa iadesine,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize iletilecek bir dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davalı vekilinin yokluğunda verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 18/03/2022
Katip xxxxxx Hakim xxxxxxx

e-imzalıdır e-imzalıdır


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opdivo (Nivolumab) Akciğer Kanseri Emsal Karar

T.C. İstanbul Anadolu XX. İŞ MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/XX Esas KARAR NO : 2022/XX HAKİM : XXX XXXXX-XXXXXXX KATİP : XXXXXXX XXXXXX 111111 DAVACI : XXXXXX XXXXX

Commentaires


bottom of page