top of page
Ara

Opdivo (Nivolumab) Özafagus Kanseri Tedbir Kararı

T.C.

SAMSUN

X. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2022/XXX Esas


HAKİM : XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

KATİP : XXXXX XXXXX XXXXXX


DAVACI : XXXXXX XXXXX -

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI : SGK BAŞKANLIĞI -

DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 11/03/2022

ARA KARAR TARİHİ : 17/03/2022


Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talepli dava dilekçesi incelendi :


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :


Davacı vekili tarafından davalı aleyhine ilaç bedelinin kurum tarafından bedelsiz verilmesine ilişkin açtığı davasında nivolumab (opdivo) isimli ilacın herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın SGK tarafından bedelsiz karşılanması yönünden teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.


Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 8. H.D.'nin 2020/920 Esas 2020/1339 Karar sayılı kararında;

"...Yargıtay'ın yerleşik ve Dairemizce de benimsendiği üzere;

6100 sayılı HMK'nun 389/1. maddesinde yer alan, "Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." yönündeki hüküm; davanın açılmasıyla, hüküm arasında geçen zaman içinde müddeabihin çeşitli şekillerde istenmeyen değişikliklere maruz kalması veya maruz bırakılması olasılığı ve bu değişiklikler nedeniyle dava sonunda elde edilecek hükmün icrasının olanaksızlaşması veya güçleşmesini önlemek amacıyla, geçici hukuki koruma işlemleri kapsamında geliştirilen ihtiyati tedbir yöntemini düzenlemekte olup; ihtiyati tedbire esas olan bir hakkın bulunması ve bir ihtiyati tedbir nedeninin ortaya çıkması da konunun temel koşullarındandır.

Taraflar arasında çekişmeli olan şey veya yargılama konusunu oluşturan hak, aynı zamanda tedbirin konusu hakkı da oluşturmakta olup; yasal düzenlemedeki, ''uyuşmazlık konusu hakkında'' kavramı da bu yöne vurgu yapmıştır.

Diğer taraftan, geçici hukuki koruma önlemi kapsamında ihtiyati tedbir kararının içermesi gereken unsurları düzenleyen HMK 391. maddesinde, "(1) Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.

(2) İhtiyati tedbir kararında;

a) İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,

c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,

ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği, yazılır..." hükmüne yer verilmiş olup; Anayasa'nın 141/3 ve HMK'nın 297. maddeleri gereğince, tedbire ilişkin kararların da, gerekçeli ve taraflara yüklenen borç ve tanınan haklar yönünden yönünden, infazda tereddüde yol açmayacak açıklıkta olması gereği bulunmaktadır. (Yargıtay 21. H.D. 06.03.2013 t., 2013/3048 E.- 2013/4081 K.; 2013/3046 E.- 2013/4080 K.; 2013/3045 E.- 2013/4079 K.)


Aynı konudaki uyuşmazlık nedeniyle AİHM Akdeniz v. Türkiye başlıklı 50624/19 başvuru numaralı dosyası üzerinden, "Adli Tıp Kurumu bünyesindeki bir komisyon tarafından, hazırlanacak ve "başvuranın onaylanmamış ... tedavisi değil de, hastalığına ilişkin olarak Türkiye'de kullanılan standart tedavi ilaçlarını kullanması halinde bu durumun başvuranın sağlığında ciddi, hızlı ve geri dönüşü olmayan bir bozulmaya ya da ölüme ya da yaşam beklentisinde ciddi azalmaya veya yoğun acıya sebep olup olmayacağına dair değerlendirmede bulunacak bir tıbbi rapor," sunulması gereğine değinilmiştir.


Dosya üzerinden yapılan incelemede; T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 10/12/2019 tarihli yazısında, davacının "Bronş veya akciğer malign neoplazmı" tanısının tedavisinde "NİVOLUMAB" etkin maddeli ilaçların kullanımını uygun görülmüştür, 3(üç) aylık dozda kullanımının uygun olduğunu, tedaviye devam edilmesinin istenilmesi halinde tedavi öncesi ve sonrası hastanın tedaviye verdiği yanıta ilişkin form ile hasta bilgilendirme formunun gönderilerek başvurulması halinde tekrar değerlendirileceği bildirildiği dikkate alındığında, yaklaşık ispat şartının gerçekleştiği, bu hastalığın türü ve tedavinin gideri gözetildiğinde ilacın Kurumca karşılanmamasının davacıda hayati tehlikeye yol açabileceği anlaşılmakla; İlk derece mahkemesince ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesinin hatalı olduğu, 6100 sayılı HMK'nın 389 ve devamı maddelerine göre ihtiyati tedbir niteliğinde olmak üzere NİVOLUMAB etkin maddeli (OPDİVO) isimli ilacın bedelinin kesinti yapılmaksızın takdiren teminatsız olmak üzere tedbiren Kurum tarafından karşılanmasına karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. ..."; denilmek suretiyle nivolumab (opdivo) isimli ilacın herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın Sgk tarafından bedelsiz karşılanması yönünden teminatsız olarak ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının kullandığı nivolumab (opdivo) isimli ilacın herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın Sgk tarafından bedelsiz karşılanması yönünden teminatsız olarak İHTİYADİ TEDBİR TALEBİNİN KABULÜNE,

Kararın bir suretinin işlem yapılması için Sgk İl Müdürlüğüne gönderilmesine,

Kararın davacı tarafça yapılan gider avansından yararlanılarak taraflara tebliğine,

Dair, mahkememizin iş bu kararına karşı, ihtiyati tedbir kararının uygulanması davalı borçlunun yüzünde yapıldığı takdirde bu tarihden, tedbir davalı borçlunun yokluğunda yapılmış ise tedbir tutanağının tebliğinden itibaren veya iş bu kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize itirazı mümkün olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 17/03/2022


Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

E-imzalı E-imzalı
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page