top of page
Ara

Opdivo (Nivolumab) Böbrek Kanseri Kazandığımız Davanın Sonucu-İdare Mahkemesi

Güncelleme tarihi: 11 Eki 2022

T.C.

ADANA

x. İDARE MAHKEMESİ


ESAS NO : 2022/xx

KARAR NO : 2022/xxx


DAVACI : Öxxxxxxxxxxx

VEKİLİ : AV. TÜRKER FATİH ÇİÇEK -UETS[15732-37388-67239]


DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ : xxxxxxxxxxxxxxxxxx


DAVANIN ÖZETİ : Davacı vekili tarafından, müvekkilinin Renal Pelvis Malign Neoplazmı (böbrek kanseri) tanılı hastalığının tedavi sürecinde kullanması hekimlerince reçete edilen ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunca kullanılması uygun bulunan "Nivolumab" etken maddeli ilaç (Opdivo) için yaptığı ödemenin iadesi ve kalan ilaçların karşılanması talebiyle 04/01/2022 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün 06/01/2021 tarih ve E..xxxxxxxxx sayılı işleminin; hukuka aykırı olduğu, böbrek kanseri olduğu, hekim tarafından derhal akıllı kanser ilacı tedavisine başlanılması gerektiği belirtilerek bu ilacın reçete edildiği, Anayasa Mahkemesi içtihatlarına göre ilacın SGK tarafından karşılanması gerektiği, ilaç tedavisinin yaşama ihtimalini ciddi derecede artıracağı öne sürülerek iptali ile şimdiye kadar ödenen 25.545,72 TL ilaç bedelinin SGK'ya başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesi istenilmektedir.


SAVUNMA ÖZETİ : Kurum tarafından finansmanı sağlanan ilaçların raporlama ve reçeteleme kriterleri ile ödeme usul ve esaslarının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası uyarınca Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirlendiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu savunularak davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Karar veren Adana x. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının Renal Pelvis Malign Neoplazmı (böbrek kanseri) tanılı hastalığının tedavi sürecinde kullanması hekimlerince reçete edilen ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunca kullanılması uygun bulunan "Nivolumab" etken maddeli ilaç (Opdivo) için yaptığı ödemenin iadesi ve kalan ilaçların karşılanması talebiyle 04/01/2022 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün 06/01/2021 tarih ve E.xxxxxxxxxsayılı işleminin iptali ile şimdiye kadar ödenen 25.545,72 TL ilaç bedelinin SGK'ya başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesi istemiyle açılmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesinde, devletin nitelikleri sayılırken sosyal bir hukuk Devleti olduğu vurgulandığı; 5. maddesinde, devletin temel amaç ve görevleri sayılarak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmakla görevli olduğu belirtildiği; 17. maddesinin birinci fıkrasında ise, herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu kuralına yer verildiği, Anayasanın 56 maddesinde de, devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenleyeceği; devletin, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getireceği; 60. maddesinde, herkesin, sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu, devletin, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alıp teşkilatı kuracağı; 65. maddesinde ise, devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği belirtilmiştir.


Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ''Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri'' başlıklı 64. maddesinde, ''Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri şunlardır: a)Vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri. b) Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. c) Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları, d) 63 üncü maddeye göre yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belirlenmesi sonucunda Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleri. Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları ile Kurumla kısmi branş veya sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalamış olan vakıf üniversitesi sağlık hizmeti sunucuları, Kuruma bildirmiş oldukları hekimlerden sözleşme kapsamı branşlarda fiilen hizmet sunanlar tarafından verilen sağlık hizmetlerini, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere ve Kurum mevzuatına uygun olarak fatura edebilirler. Aksi takdirde, bu faturalara ait tutarlar Kurumca karşılanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.'' kuralı yer almıştır.


Devletin, herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için gerekli teşkilatı kurmakla, yaşam hakkını sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla ve sosyal güvenlik hakkını sağlayacak gerekli tedbirleri almakla görevli olduğu ve bu kapsamda sosyal güvenlik hakkına sahip kişilerin tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için, içlerinde davalı idarenin de yer aldığı bazı kurum ve kuruluşlara düzenleme yapma yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu yetkinin, planlama ve bazı düzenlemelerin yapılması amacıyla kullanılması gerektiği açık olup; yetkinin veriliş amacı aşılarak, ilgililerin sağlık hizmetine ulaşmasının engellenmesi veya ağır bir mali yük altında bırakılması sonucunu doğuracak şekilde uygulanması hukuken mümkün bulunmamaktadır.


Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Renal Pelvis Malign Neoplazmı (böbrek kanseri) tanılı hastalığının tedavi sürecinde kullanması hekimlerince reçete edilen ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunca kullanılması uygun bulunan "Nivolumab" etken maddeli ilacın (Opdivo) için yaptığı ödemenin iadesi ve kalan ilaçların karşılanması talebiyle 04/01/2022 tarihinde yaptığı başvurunun; bedeli istenen "Nivolumab" etken maddeli ilacın Sağlık Uygulama Tebliğinin ''Bedeli Ödenecek İlaçlar" listesinde yer almadığından bahisle Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün 06/01/2021 tarih ve E.xxxxxxxxxx sayılı işlemi ile reddedildiği, bunun üzerine anılan işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.


Uyuşmazlık konusu olayda, kanser hastası olan davacının hastalığının tedavisinde "Nivolumab" etken maddeli ilacın (Opdivo) hekim tarafından kullanılmasının uygun görüldüğü, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da söz konusu ilaç kullanımının uygun bulunduğu, davacının hastalığı da göz önüne alındığında yaşamsal öneminin bulunduğu, dolayısıyla sözü edilen ilaç bedelinin ödenmemesinin, 5434 sayılı Yasa kapsamında tedavi yardımından yararlanan davacının sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayacağı anlaşılmakla davacı tarafından, söz konusu ilacın tedavi süresince satın almak için yaptığı ödemenin iadesi ile kalan ilaçların ücretsiz olarak temini istemiyle 04/01/2022 tarihinde yaptığı başvurunun reddine ilişkin Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nün 06/01/2021 tarih ve E..xxxxxxxxxx sayılı işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Öte yandan, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, ilaç bedeli için davacı tarafından ödenen 25.545,72-TL'nin kuruma başvurma (04/01/2022) tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.


Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, 25.545,72-TL ilaç bedelinin kuruma başvurma (04/01/2022) tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesinin kabulüne, aşağıda dökümü yapılan 460,40-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.550,00-TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, davalı idare tarafından Y.D. İtiraz aşamasında yapılan 62,50-TL yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 31/05/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxx


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page