top of page
Ara

Opdivo (Nivolumab) Deri Kanseri Tedbir Kararı

T.C.

BAKIRKÖY

XX. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2021/XXX Esas


HAKİM : XXXXX XXXXX XXXXXX

KATİP : XXXX XXXXXX XXXXXX


DAVACI : XXXXX XXXXXX -

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -


DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 08/11/2021

ARA KARAR TARİHİ : 08/11/2021


Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkilinin geçirmiş olduğu Kanser rahatsızlığı ile mücadele ettiğini, Müvekkilin rahatsızlığı olan kanser tanısının tedavisinde NIVOLUMAB etkin maddeli kullanımının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 22/10/2021 tarih E-XXXXXXXX-XXX.XX-XXXXXX sayılı yazısı ile uygun görüldüğünü ve müvekkilinin NİVOLUMAB etkin maddeli OPDIVO 100MG/10ML IV INF. COZ. KONS. ICEREN 1 FLOKAN (2 doz), OPDIVO 40MG/4ML IV INF. COZ. KONS. ICEREN 1 FLOKAN (1 doz) isimli ilaca erişilmesi sağlanması bakımından tedavi süresince ilaç bedellerinin davalı sgk tarafından karşılanması için teminatsız olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep ettiği anlaşıldı.

İhtiyatı tedbirin şartları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun 389/1. maddesinde genel olarak düzenlenmiştir. Bu yasa hükmüne göre, mevcut durumda meydana gelebilecek değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. İhtiyati tedbirde asıl olan, ihtiyati tedbire esas bir hakkın varlığı ve bir ihtiyati tedbir sebebinin bulunmasıdır. HMK'nın 390/3. maddesine göre, tedbir talep eden taraf, öncelikle tedbir istemine ilişkin dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak, yasal delillerle ispat etmek zorundadır. Burada sözü edilen ispatın ölçüsü ise, “yaklaşık ispat” kuralına göre belirlenir. Yaklaşık ispat kuralının uygulanmasında hakim, iddianın ağırlıklı ihtimal olarak doğruluğunu kabul etmekle birlikte, aksinin mümkün olduğu ihtimalini de gözetmelidir.

Geçici hukuki koruma kararlarından olan ihtiyati tedbir kararı verirken hakim, asıl uyuşmazlığı çözecek içerikte bir karar vermemelidir. Bununla birlikte, ihtiyati tedbire karar verilirken tarafların çıkar dengesini ve ihtiyati tedbirin amacını hakimin gözetmesi gerekli ve zorunludur.

Kanun koyucu, ihtiyati tedbir hakkında karar verecek olan hakime geniş bir takdir alanı bırakmışsa da; hakim, her somut olayda, ihtiyati tedbir şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini dikkatlice incelemeli ve hangi yasal sebebe ve hangi somut duruma göre ihtiyati tedbir kararı verdiğini kararında belirtmelidir. İhtiyati tedbir şartları mevcut değilse, Kanun'un öngördüğü ölçüde ispat edilememişse veya yaklaşık da olsa ispatı yargılamayı gerektiriyorsa ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmelidir. HMK'nun 389. maddesindeki şartların mevcut olması ve talep halinde ise hakim, ihtiyati tedbire davanın her aşamasında karar verebilir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin tetkikinde; davacı kanser tedavisi görmekte olup tedavisinin yapıldığı birimin NİVOLUMAB etkin maddeli OPDIVO 100MG/10ML IV INF. COZ. KONS. ICEREN 1 FLOKAN (2 doz), OPDIVO 40MG/4ML IV INF. COZ. KONS. ICEREN 1 FLOKAN (1 doz) adlı ilacı reçete ettiği, Sağlık Bakanlığı tarafından da kullanımının uygun görüldüğü, davacı açısından bu ilacın kullanımının uygun görüldüğünün yazışmalarda belirtildiği, hayati tehlikesi bulunan davacı yönünden yasada öngörülen ihtiyati tedbir şartlarının oluştuğu, HMK'nun 389/1 ve 390/3 maddesinde öngörülen koşulların davacı yönünden mevcut bulunduğu, davanın derdest olup ileride haksız çıkma ihtimalinde kurumun bedeli tahsil imkanının mevcut olduğu anlaşılmakla, yasada öngörülen ihtiyati tedbir şartlarının oluştuğu sonuç ve kanaatine varılmakla davacı vekilinin ihtiyadi tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;

1)Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin KABULÜ ile dava sonuçlanıncaya kadar davacının mevcut hastalığı nedeniyle kullanmak zorunda olduğu, NİVOLUMAB etkin maddeli OPDIVO 100MG/10ML IV INF. COZ. KONS. ICEREN 1 FLOKAN (2 doz), OPDIVO 40MG/4ML IV INF. COZ. KONS. ICEREN 1 FLOKAN (1 doz) isimli ilacın bedelinin/bedellerinin tedbir tarihinden itibaren kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanmasına, bu hususta ilgili kurum şubesine müzekkere yazılmasına,

2)Kararın taraflara tebliğine, masrafın davacı avansından alınmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda tedbir kararının tebliğinden itibaren HMK 394 maddesi gereği 1 haftalık yasal süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 08/11/2021


Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

e-imzalı e-imzalı
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page