top of page
Ara

Opdivo (Nivolumab) Karın Zarı Kanseri Dava Sonucu

Güncelleme tarihi: 11 Eki 2022

T.C.

İstanbul Anadolu

XX. İŞ MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2021/X Esas

KARAR NO : 2022/XXX


HAKİM : XXXXXXXXXXXXXXXXX

KATİP : XXXXXXXXXXXXXXXXX


DAVACI : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS


DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ : XXXXXXXXXXXXXXXX


DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 05/01/2021

KARAR TARİHİ : 21/04/2022

KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 20/07/2022


Mahkememizde görülmekte bulunan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


TALEP: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; “Müvekkilin Malign Peritonal Mezotelyoma (karın zarı kanseri) tanısı konularak acilen ameliyat edilmesi

gerektiği halde kanserin diğer karın içi organları ve ince bağırsakları tümden sarması nedeni ile inoperabl (ameliyat

edilemez) olduğunun anlaşılması üzerine kemoterapiye hastalığın klasik ilaçlarla tedavisi) başlandığı,

Ancak 4 yıllık bu tedavi sürecinde müvekkilde iyileşme yönünde ilerleme olmadığı için, davacının hekimi

tarafından tedavi protokolü yeniden düzenlenerek “Nivolumab” etken maddeli OPDİVO isimli ilaca başlanma kararı

alındığı ve bunun için Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumuna başvurularak “endikasyon dışı ilaç kullanımı” onayının

da alındığı, Davacının ilacın bedelinin ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurusunun Sağlık Uygulama

Tebliğine (SUT) uygunluğu bulunmadığından reddedildiği,

İlaç tutarlarını ödeme imkanı bulunmayan müvekkilin kullanacak olduğu bedellerinin kesinti yapılmaksızın

SGK tarafından ödenmesi gerektiği, yargı kararlarının da bu yönde olduğu, davalı kurum işleminin iptali ile karar

verilinceye kadar kullanılacak ilaçların bedelleri için ihtiyati tedbir uygulanmasını” dava ve talep edilmiştir.


CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; “İhtiyati tedbir kararının kaldırılması ve davanın esastan reddedilmesini, Sağlık Uygulama Tebliğinin ‘Bedeli

Ödenecek İlaçlar Listesi’nde (EK 4/A) bulunmaması nedeni ile” ödenmesinin mümkün olmadığından yasal

dayanaktan yoksun, haksız ve yersiz olan davanın reddini talep etmiştir.


DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, davacının kanser tedavisi görürken kullandığı "OPDİVO" isimli ilacın bedelinin davalı kurumca karşılanması için yapılan başvurunun, ilgili ilacın sağlık uygulama tebliğinde bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almaması nedeniyle reddedilmesine yönelik kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili mahkememize dava açarak müvekkiline "malign peritonel mezotelioma" (karın zarı kanseri) teşhisi konulduğunu ve tedavisine başlandığını, uzman doktorlar tarafından "nivolumab" etken maddeli ilaçları kullanmasına yönelik rapor tanzim edildiği ve sağlığı için kullanmasının zorunlu olduğu ilaçların davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğini, bu nedenle kurum işleminin iptalini talep etmiştir.

Taraf delilleri toplanmış, mahkememiz davacının tedavi gördüğü hastaneye müzekkere yazarak tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrak ve raporları ayrıca kuruma müzekkere yazarak davacının hizmet cetveli ve sigortalılık dosyası ile kuruma yaptığı başvuruya ilişkin kayıt ve belgelerin celbini sağlamıştır

Yukarıdaki açıklama ve nedenler ışığında tüm dosya kapsamı içerisindeki bilgi ve belgeler ile onkoloji uzmanı hekim, eczacı ve sosyal güvenlik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti raporu birlikte değerlendirildiğinde; davacının, davalı kurumun sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu hastalardan olması, davacının kullandığı "nivolumab" etkin maddeli "OPDİVO" isimli ilacın sağlık uygulama tebliğine göre bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almadığı ancak dosya içerisindeki tanı ve tedaviye ilişkin belgelerden anlaşıldığı üzere kanser teşhisi konulan davacının doktor raporu ile tedavi amacıyla kullandığı "OPDİVO" isimli ilacı sağlığı bakımından kullanma zorunluluğu bulunduğu aksi halde davacının hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya kalacağı ve telafisi imkansız zararların meydana gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğu ortadadır. Ayrıca davacının delilleri arasında yer alan Sağlık Bakanlığı'nın "endikasyon dışı ilaç kullanımı" konulu yazısında davacının "nivolumab" etkin maddeli ilaç veya ilaçları 6 aylık dozda kullanımının uygun olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle davacının tedavisinde kullanılan "nivolumab" etkin maddeli "OPDİVO" isimli ilacın bedelinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiğinden aksi yöndeki kurum işleminin iptali ile davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Açılan davanın kabulü ile,

Davacı tarafından kullanılan ve kurumca karşılanması talep edilen Nivolumab Etken maddeli OPDİVO isimli ilacın ve uygulama bedelinin davacının tedavisinin devam ettiği güne kadar davalı kurumca kesintisiz olarak karşılanmasına,

Davalı Kurumun 31.12.2020 tarih, XXXXXXXXXXXXXXX sayılı işleminin iptaline,

2-Davalı kurum harçtan muaf olmakla davacı tarafından yatırılan 59,30 TL peşin harcın talep halinde iadesine,

3-Davacı tarafından yapılan 1.907,50TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca 5.100,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde varsa bakiye gider avansının ilgili tarafa iadesine,

Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 21/04/2022Katip Hakim

e-imzalıdır e-imzalıdır

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page