top of page
Ara

Opdivo (Nivolumab) Mide Kanseri Tedbir Kararı

T.C.

İZMİR

XX. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2022/XX Esas

HAKİM : XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX

KATİP : XXXXX XXXXXXXX XXXXXX


DAVACI : XXXXX XXXXXXXXX -

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -


DAVA : İş (Kurum İşleminin İptali İstemli)

DAVA TARİHİ : 02/03/2022

ARA KARAR TARİHİ : 02/03/2022


İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe incelendi:

Davacı vekili dava dilekçesini özetle; Müvekkilinin mide rahatsızlığı nedeniyle İzmir Özel Kent Hastanesine gittiğini, hastane tarafından yapılan testlerde midede kitle görülmesi üzerine 2021 Temmuz ayında biyopsi yapıldığını, biyopsi sonucunda mide kötü diferansiye adenokarsinom tanısı konulduğunu, hastaya uygulanan çeşitli tedavi modalitelerine rağmen hastalıkta herhangi bir gerileme olmadığını aksine hastalık uzak metastazlar yaparak progresyon gösterdiğini, müvekkilinin mevcut haliyle klasik tedavi seçenekleriyle ömür beklentisi çok kısa olduğunu, müvekkilinin 12/11/2021 tarihinden itibaren paklitaxel, nivolumab kombinasyon tedavisine başlanmasının planlandığını, şimdiye kadar 9 doz ilaç verildiğini, tedvasinin tek dozunun 12.000 tl olduğunu ve ilk 9 dozunu kendi birikimlerini tüketerek yaptığını, müvekkilinin kendi ekonomik durumunun ilacı karşılamak için yetersiz olduğunu ve tedavisiz kalması durumunda kısa vadede hayati tehlikesi olduğunu, bu güne kadar ödenmek zorunda kalınan paranın fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 60.000,00 tl sinin davalı kurumdan tahsili ile müvekkiline ödenmesine karar verilmesini, müvekkilinin yaşamını sürdürebilmesi için kurum tarafından ilacın geri ödemesinin yapılmasının reddine dair kararının tedbiren durdurulmasına ve tedavi sonuna kadar opdivo (nivolumab) ticari isimli ilacın ilaç bedellerinin tamamının davalı sosyal güvenlik kurumu başkanlığı tarafından herhangi bir kesinti yapılmaksızın karşılanması yönünde talep ve dava etmiştir.


Davacı adına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna dava konusu ilacın Endikasyon Dışı İlaç Kullanım izni için başvuru yapıldığı, ancak kurum tarafından başvurunun reddedildiği, başvurunun reddine dair karara karşı açılan Ankara X. İdare Mahkemesi 2021/XXXX Esas sayılı dosya ile yürütmenin durdurulmasının talep edildiği, 11/02/2022 tarihli Ankara X. İdare Mahkemesinin kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, davacının tedavisinin planlanmasında ve bu tedavide uygulanacak ilacın belirlenmesinde, ilacın kullanımının gerekip gerekmediği noktasında sorumluluğun tedaviyi planlayan sağlık kurumu olduğu, tedaviyi yürüten hekim tarafından dava konusu ilacın kullanılmasının uygun görüldüğü, gerekli sorumluluklar alınarak tedavi planlandığı, ve bu tedavinin davacı tarafça kabul edildiği gözetilerek konulan teşhis sebebiyle hayati tehlikesi bulunan davacı yönünden HMK'nın 389. maddesinde belirtilen ihtiyati tedbir şartlarının oluştuğu değerlendirilerek, " Nivolumab " etkin maddeli isimli ilacın bedelinin dava süresince kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı vermek gerekmiştir.


HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- İhtiyati tedbir talebinin teminatsız olarak kabulü ile Nivolumab etkin maddeli ilacın davacının tedavisinde kullanılmak üzere bedelinin ilerde gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere dava süresince kesinti yapılmaksızın Üniversite veya Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin Onkoloji bölümünden, davacının hastalığına ilişkin olarak Türkiye'de kullanılan standart tedavi ilaçlarını kullanması halinde bu durumun davacının sağlığında ciddi, hızlı ve geri dönüşü olmayan bir bozulmaya ya da ölüme ya da yaşam beklentisinde ciddi azalmaya veya yoğun acıya sebep olup olmayacağına dair değerlendirme içeren tıbbi raporun alındığı tarihe kadar İhtiyati Tedbir yolu ile SGK tarafından karşılanmasına,

2- Ara kararın taraflara tebliğine,

İtiraz yolu açık olmak üzere, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.


Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

E-İmzalıdır E-İmzalıdır

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page