top of page
Ara

Tecentriq (Atezolizumab) Karaciğer Kanseri Dava Sonucu

Güncelleme tarihi: 11 Eki 2022

T.C.

ISPARTA

İŞ MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR


ESAS NO : 2022/x

KARAR NO : 2022/xxx


HAKİM : xxxxxxxxxxxxxxx

KATİP : xxxxxxxxxxxxxxx


DAVACI : xxxxxxxxxxxxxxx

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS


DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -

VEKİLİ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


DAVA : Kurum İşleminin İptali

DAVA TARİHİ : 10/01/2022

KARAR TARİHİ : 09/06/2022

KARAR YAZIM TARİHİ : 30/06/2022


Mahkememizde görülmekte bulunan Kurum İşleminin İptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; Davacının karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, 18.11.2020 tarihinde karaciğer ameliyatı geçirdiğini, karaciğer kanseri (karaciğer malign neoplazmı) tanısı konulduğunu, tanının 23.11.2020 tarihinde biopsi ile patolojik olarak karaciğer kanseri (hepatosellüler karsinom) olarak doğrulandığını, bu tarihten itibaren farklı tedavi modaliteleri uygulanmasına rağmen hastalığın seyrinde bir gerileme olmadığını, aksine karaciğerdeki metastatik lezyonların boyut ve metabolik aktivitelerinin arttığını, 29.12.2021 tarihli muayenede en kısa zamanda immunoterapi tedavisi uygulanması planlandığını, hastanın halen marker, mr pet ct ile takipte olduğunu, hastalığın seyrine göre onkoloğun önerdiği zamanlarda Tecentriq (atezolizumab) ve bevacizumab kombinasyon tedavisi almasının planlandığını, hastaya tedavi hastalığın seyrine göre gerektiğinde 21 gün arayla 1 kere 1200 mg'lık kür şeklinde verildiğini, Onkoloğun reçetelemesiyle 1200 mg temin edilerek 21 gün arayla 1200 mg (1 kere) verileceğini, hastanın kendi ekonomik durumunun ilacı karşılamak için yetersiz olduğunu, SGK ilaçlar için SUT kuralları nedeniyle ödeme yapmadığını, hastaya faydalı olan tıp kurallarına uygun olarak kullanılan ilaçların ödemesinin yapılmamasının hukuka aykırı olduğunu ve hastaları mağdur ettiğini, hastanın tedavisiz kalması durumunda kısa vadede hayatını kaybetmesi durumunun ortaya çıkacağını, hastanın durumunun klinik olarak çok kötü olduğunu, TECENTRİQ tedavisinin hastanın son şansını olduğunu, davacının 03/01/2022 tarihinde hayatını sürdürebilmesi için elzem olan ''TECENTRİQ'' ticari isimli ilacın geri ödemesinin yapılması için SGK'ya başvurduğunu, SGK 'nın 03/01/2022 tarihli E-29723236-622.03-37950106 sayılı kararıyla davacının taleplerini reddettiğini, bu nedenle kararın iptalini sağlamak davayı açmak zorunda kaldıklarını, ilacın davacının hayatını sürdürebilmesi için elzem olması, tıbben uygunluğunun Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) verdiği Endikasyon Dışı Kullanım İzni ile ispat edilmiş olması durumları gözönünde bulundurularak SGK nın ilacın geri ödemesinin yapılmasının reddine dair kararının tedbiren durdurulmasını ve tedavi sonuna kadar tecentriq (atezolizumab) ticari isimli ilacın ilaç bedellerinin tamamının davalı SGK tarafından kesinti yapılmaksızın karşılanmasını, 'TECENTRİQ (Atezolizumab)'' ticari isimli ilacın geri ödemesinin yapılması ve başvurunun SGK tarafından reddine dair kararın iptalini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep etmiştir.


Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili cevap dilekçesinde özetle; Mahkemece davalı kurum cevabı beklenmeden tedbir kararı verildiğini, davalı Kurumca ödemesi yapılan ilaçların raporlama ve reçeteleme kriterleri, 5510 sayılı kanunun 63. Ve 72. Maddeleri gereği Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla oluşturulan ''Alternatif geri ödeme komisyonu'' ''Sağlık Hizmetleri fiyatlandırma komisyonu'', ''Tıbbi ve Ekonomik değerlendirme komisyonlarında'' ilgili branş uzmanlarının da görüşleri alınarak değerlendirilmekte ve alınan kararlar ''Sağlık Uygulama tebliği''nde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, davacının başvurusunda adı geçen ''Atezolizumab'' etkin maddeli ''tecentrig'' isimli ilacın davalı Kurumun geri ödeme listelerinde ve Sağlık Uygulama tebliğinde yer almadığından davalı kurumca bedelinin karşılanamadığını, mahkemenin somut hiçbir delille desteklenmeyen bu iddiaya binaen tedbir kararı vermesinin, ihtiyati tedbir müessesesini düzenleyen HMK 389 vd madde hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiğini, mahkemece verilen tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiklerini beyan ederek, haksız ve hukuka aykırı davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.


Deliller Ve Gerekçe;

Dava, davacının kanser tedavisinde kullandığı ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması talebinin reddine ilişkin kurum işleminin iptali ile ilaç bedellerinin kurum tarafından karşılanması talebinden ibarettir. Mahkememizce bu kapsamda davaya konu olan ödeme talebine ve kurum tarafından verilen cevaba ilişkin tüm kurum kayıtları, hastane kayıtları, tedavi belgeleri ve taraflarca celbi istenen tüm kayıt ve belgeler dosya arasına alınmış ve son olarak da talimat mahkemesi aracılığıyla dosya bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen rapor taraf vekillerine tebliğ edilmiştir.


Tüm dosya kapsamı ve gelen belgeler ile bilirkişi raporunda yapılan tespitler birlikte değerlendiğinde; dosya içerisindeki hastaya ait epikriz, patoloji raporu, sağlık kurulu raporları, tetkik ve tedavi belgeleri, görüntüleme raporlar ile davacı xxxxxxxxxxx'ın Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavi sürecine ait tıbbi rapor ve belgeleri, hastane kayıtları, reçetelerin incelenmesinde; Hxxxxxxxxxx'ın yakınmaları nedeniyle yapılan tetkikleri sonucunda 21/12/2020 tarihinde hepatoselüler karsinomu (HCC- karaciğerin kendi hücrelerinden kaynaklanan kanseri) tanısı aldığı, evreleme amaçlı yapılan tetkikleri sonucunda hastalığın uzak lenf nodlarına yayılım yapmış olduğu ve 4. evrede olduğu, tanı sonrasında hastaya sorafenib isimli tirozin kinaz inhibitörü tedavisine başlandığı, bu tedaviyle 12/2021'e kadar hastalık stabil (kanser dokusunda belirgin büyüme ya da küçülme olmaması durumu) olarak izlendiği, 12/2021 de yapılan radyolojik yanıt değerlendirmesinde kanserde progresyon (hastalıkta olumsuz yönde ilerleme) tespit edildiği, bunun üzerine hastaya ikinci sıra tedavi olarak Atezolizumab (Tecentriq) isimli immunoterapi tedavisi ile birlikte Bevacizumab (Altuzan) isimli hedefe yönelik tedavi verilmesinin planlanarak tedaviye başlandığı, hastanın tedavi sürecini yöneten tıbbi onkoloji uzmanı tarafından Atezolizumab (Tecentriq) + Bevacizumab (Altuzan) kullanımı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yapılan başvurunun 29/12/2021 tarihinde ilgili komisyon tarafından onaylandığı, 30/12/2021 tarihinde Atezolizumab (Tecentriq) hastaya reçete edilerek tedaviye başlandığı tespit edilmiştir.

Bilirkişi raporunda da tespit edildiği üzere davaya konu olan hastada uygulanan Atezolizumab (Tecentriq) + Bevacizumab (Altuzan) tedavisi hastanın yaşam süresine katkı sağlayan, etkinliği gösterilmiş, uluslararası tedavi rehberlerinde yer alan ve hasta için hayati öneme sahip bir tedavidir. İlacın kullanılmaması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.

Sonuç olarak tüm dosya kapsamı, taraf iddia ve savunmaları ile bilirkişi raporunda yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde; davacı xxxxxxxxxxxxxxx'ın metastatik (4.evre) hepatoselüler karsinom tanısı ile Bevacizumab (Altuzan) ile birlikte almış olduğu Atezolizumab (Tecentriq) tedavisi tıbben uygun olduğu, hastaya verilen tedavinin hayati öneme sahip olduğu, ilacın uygulanması öncesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayının da bu kanaati desteklediği, uygulanan tedavinin kendi grubu dışında muadili olmadığı, bu hastalıkta kullanabilecek diğer tedavi seçenekleri ile elde edilecek tedavi başarısının düşük olacağı, bu ilacın kullanılmaması halinde geri dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği kanaatine varılmış ve davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.


HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

03/01/2022 tarih ve Exxxxxxxxxxxxxxxxxx sayılı Kurum işlemin iptaline, TECENTRİQ (ATEZOLİZUMAB) isimli ilaç bedellerinin davacının tedavisi tamamlanıncaya kadar Kurum tarafından karşılanmasına,

2-Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yatırılan 80,70 TL peşin harç, 80,70 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 161,40 TL harcın davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı harçtan muaf olduğundan karar kesinleştiğinde istek halinde davacıya iadesine,

4-Davacı tarafından yapılan 43,50 TL tebligat gideri, 33,00 TL müzekkere gideri, 1.200,00 TL bilirkişi ücreti ve 64,00 TL dosya gönderme ücreti olmak üzere toplam 1.340,50 TL yargılama giderlerinin davalı Kurumdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. gereğince 5.100,00 TL vekalet ücretinin davalı Kurumdan alınarak davacıya verilmesine,

7-HMK'nın 333.maddesi uyarınca kalan gider avansı bulunması halinde karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 09/06/2022

Katip xxxxxxx Hakim xxxxxxx

e-imzalıdır e-imzalıdır
0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page