top of page
Ara

Tecentriq (Atezolizumab) Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedbir Kararı

Güncelleme tarihi: 25 Nis 2023

T.C.

BURSA

X. İŞ MAHKEMESİ

ARA KARAR


ESAS NO : 2022/X Esas


HAKİM : XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX

KATİP : XXXXXXX XXXXXX XXXXXX


İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN

DAVACI : XXXXXX XXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXX

VEKİLİ : Av. TÜRKER FATİH ÇİÇEK - [15732-37388-67239] UETS


KARŞI TARAF

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI -

TALEP : İhtiyati tedbir

TALEP TARİHİ : 04/01/2022

KARAR TARİHİ : 13/01/2022Davacı vekili tarafından SGK aleyhine açılan ilişkin davada davacı tarafın tedbir talebine ilişkin SGK ve ilgili sağlık kuruluşlarından gelen belgeler doğrultusunda dosya ele alındı.


Dava dilekçesi, delil dilekçesi ve ekleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının müzekkere cevabı ile Bursa Özel Medicana Hastanesinin ve Bursa Şehir Hastanesi cevabi yazısı ve ekli belgeler incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :


6100 sayılı HMK'nin "İhtiyati tedbirin şartları" kenar başlıklı 389/1 maddesi "Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir." hükmüne amirdir.


6100 sayılı HMK'nin "İhtiyati tedbir talebi" kenar başlıklı 390/3 maddesi " Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır." hükmüne amirdir.


6100 sayılı HMK'nin "İhtiyati tedbir kararı" kenar başlıklı 391/1 maddesi "Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması, veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan, kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir." hükmüne amirdir.


Dava; "TECENTRIQ" adlı ilaç bedelinin kurumca karşılanmasına yönelik, davacının yaptığı başvurunun reddine ilişkin kurum işleminin iptali ile davacının tedavisinde kullanılan TECENTRIQ isimli ilacın ve uygulama bedelinin davacının tedavisi boyunca kurumca karşılanmasına ilişkindir.


Dava dilekçesindeki tedbir talebinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın red kararına karşı ihtiyati tedbir kararı verilerek, TECENTRIQ isimli ilaç bedelinin tedavi süresince davalı kurum tarafından ücretsiz ve kesintisiz karşılanmasına yönelik olduğu anlaşılmıştır.


Yukarıda belirtilen madde metinlerinden açıkça anlaşılacağı üzere HMK'nin 389 maddesi ve 390/3 maddesi şartları bulunması durumunda mahkememizce 391/1 madde uyarınca "bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan, kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir" hükmü uyarınca değerlendirme yapılmıştır.


Bu şekilde; davacının TECENTRIQ adlı ilaç bedelinin dava süresince tedbiren kurum tarafından karşılanmasını yönelik talebi incelenmiş;


Davacı vekilinin tedbir talebinin HMK 389 ve devamı maddelerince incelendiğinde; dosya içine celb ve ibraz edilen davacının hastalığına ve talep edilen ilaçların hekim raporuyla gerekli ve faydalı olduğu, hastanın bu tedavi haricinde farklı tedavi alternatifi olmadığı, belirlenen ilacın davacının gelirine göre karşılama gücünün bulunmaması, halen kanser hastalık tedavisinde alternatif başkaca davacıya uygun ilaç önerilemeyişi Anayasa ile koruma altına alınan sağlık güvencesi yaşam hakkının kutsallığı, hastalığın tedavisi için elzem olduğu iddia edilen ilaç tedavisinin aksaması halinde, ilacın tedarikindeki gecikmenin onarılmaz telafisi güç ve imkansız zararların önlenmesi için ve dosya kapsamında bulunan raporlar gözetildiğinde yaklaşık ispat şartının da bulunduğu anlaşıldığından ihtiyati tedbir talebinin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.


HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere


1-) Davacı vekilinin İhtiyati Tedbir Talebinin teminatsız olarak KABULÜ ile ;

Davacının tedavisinde kullanılacak TECENTRIQ adlı ilacın bedelinin ileride sorumlusundan alınmak üzere KESİNTİ YAPILMAKSIZIN "Üniversitelerin veya Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin Onkoloji bölümlerinden , davacının hastalığına ilişkin olarak Türkiye de kullanılan standart tedavi ilaçlarını kullanılması halinde bu durumun davacının sağlığında ciddi , hızlı ve geri dönüşü olmayan bir bozulmaya ya da ölüme ya da yaşam beklentisinde ciddi azalmaya veya yoğun acıya sebep olup olmayacağına dair değerlendirme içeren tıbbi raporun alındığı tarihe kadar " ihtiyati tedbir yolu ile DAVA KESİNLEŞİNCEYE KADAR KURUMCA ÜCRETSİZ KARŞILANMASINA ,

2-)Bu hususta davalı kuruma müzekkere yazılmasına,

3-) Ara kararın taraflara tebliğine, masrafın gider avanstan karşılanmasına,

Dair, tarafların YOKLUĞUNDA, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda; HMK 394. maddesi uyarınca, dilekçe ile itiraz sebeplerini açıkça belirterek ve dayanak tüm delilleri bildirmek sureti ile mahkememiz nezdinde 1 haftalık süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 13/01/2022Katip XXXXXX Hakim XXXXXX

E-imza E-imza

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page